Manylion y penderfyniad

Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar y gwaith craffu ar ôl deddfu o ran Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad

Statws: Argymhellion a gymeradwywyd

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

Diben:

Mae Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi gwneud gwaith craffu ar ôl deddfu ar Fesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010.

 

Cylch gorchwyl yr ymchwiliad hwn oedd i asesu'r modd y caiff Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010 ei roi ar waith a'i weithredu, yn benodol drwy:

  • asesu i ba raddau y mae'r amcanion a bennwyd ar gyfer y Mesur yn cael eu cyflawni;
  • nodi a oes unrhyw wersi y gellir eu dysgu neu arfer da y gellir ei rannu yn sgil y gwaith o lunio a gweithredu'r Mesur a'r is-ddeddfwriaeth a chanllawiau cysylltiedig; ac
  • asesu a yw'r ddeddfwriaeth wedi rhoi gwerth am arian, ac a fydd yn parhau i wneud hynny.

Yr egwyddorion sy'n sail i'r cylch gorchwyl yw:

  • gweld a yw'r ddeddfwriaeth yn gweithio yn ymarferol yn ôl y bwriad;
  • cyfrannu at ddeddfwriaeth well;
  • gwella'r ffocws ar weithredu a chyflawni amcanion polisi; a
  • nodi a lledaenu arfer da fel y gellir dysgu gwersi gan lwyddiannau a methiannau a ddatgelwyd gan y gwaith craffu; ac
  • asesu a yw'r ddeddfwriaeth wedi rhoi gwerth am arian ac a fydd yn parhau i wneud hynny.

 

Tystiolaeth gan y Cyhoedd

Cynhaliodd y Pwyllgor ymgynghoriad cyhoeddus i gasglu tystiolaeth am y testun yma.

 

Tystiolaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Tystiolaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gofal Cymdeithasol (PDF, 657KB).

 

Adroddiad y Pwyllgor

Cyflwynodd y Pwyllgor ei adroddiad (PDF, 708KB) yn Ionawr 2015. Ymatebodd Llywodraeth Cymru (PDF, 146KB) yn Chwefror 2015.

 

Dadl yn y Cyfarfod Llawn

Cynhaliwyd y ddadl yn y Cyfarfod Llawn ar adroddiad y Pwyllgor ar y gwaith craffu ar ôl deddfu ar Fesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010 ar 4 Mawrth 2015.

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.08

NDM5709 David Rees (Aberafan)

 

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar y gwaith craffu ar ôl deddfu ar Fesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 15 Ionawr 2015.

 

Nodyn: Gosodwyd ymateb y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 25 Chwefror 2015.

The motion was agreed in accordance with Standing Order 12.36.

Dyddiad cyhoeddi: 05/03/2015

Dyddiad y penderfyniad: 04/03/2015

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 04/03/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad