Manylion y penderfyniad

Craffu ar Adroddiad Comisiynydd Pobl Hyn Cymru ar gyfer 2010/11

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad

Statws: Wedi’i gwblhau

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

Diben:

Mae’r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol wedi craffu yn gyfnodol ar waith Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru.

 

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru sy'n gyfrifol am y canlynol:

  • hybu ymwybyddiaeth o hawliau a buddiannau pobl hŷn yng Nghymru;
  • herio gwahaniaethu yn erbyn pobl hŷn yng Nghymru;
  • annog arfer gorau yn y ffordd y caiff pobl hŷn eu trin yng Nghymru; ac
  • adolygu’r cyfreithiau sy’n effeithio ar fuddiannau pobl hŷn yng Nghymru.

 

Nodir pwerau statudol a rôl y Comisiynydd yn Neddf Comisiynydd Pobl Hŷn (Cymru) 2006 ac yn Rheoliadau Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru 2007.

 

Mae rhagor o wybodaeth am waith y Comisiynydd ar gael ar wefan y Comisiynydd.

 

Gwaith presennol

Cytunodd y Pwyllgor i wahodd y Comisiynydd i'w gyfarfod ar 20 Ionawr 2016. Prif nod y cyfarfod oedd i glywed barn y Comisiynydd am y camau a gymerwyd hyd yma i weithredu'r argymhellion yn adroddiad y Pwyllgor ar ofal preswyl i bobl hŷn ac adolygiad y Comisiynydd o gartrefi gofal.

 

Er mwyn llywio'r sesiwn, gofynnodd y Pwyllgor am dystiolaeth ysgrifenedig gan y Comisiynydd (llythyr [PDF, 480KB], amserlen y digwyddiadau [PDF, 41KB], tystiolaeth ysgrifenedig [PDF, 609KB]) a'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (llythyr [PDF, 133KB], y wybodaeth ddiweddaraf am argymhellion y Pwyllgor yn dilyn ei ymchwiliad i ofal preswyl i bobl hŷn yng Nghymru [PDF, 170KB]). Mae’r adroddiadau cynnydd gan Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru a Llywodraeth Cymru i’r Comisiynydd, y cyfeirir atynt yn llythyr y Gweinidog, wedi’u cyhoeddi yn atodiadau C a D o dystiolaeth ysgrifenedig y Comisiynydd.

 

Yn dilyn y sesiwn, ysgrifennodd y Pwyllgor at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (PDF, 452KB) i ofyn am sicrwydd ac eglurhad pellach ar nifer o faterion. Anfonwyd copi o’r llythyr hwn at y Comisiynydd ac Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru gan ei fod yn berthnasol i’w gwaith. Anfonwyd y llythyr hefyd at y Prif Weinidog gan fod ganddo gyfrifoldeb cyffredinol dros benodiadau cyhoeddus, gan gynnwys comisiynwyr statudol yng Nghymru.

 

Ymatebodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (PDF, 267KB) a’r Comisiynydd (PDF, 248KB) ym mis Mawrth 2016.

Penderfyniadau:

2.1 Ymatebodd y Comisiynydd a’i chydweithwyr i gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor ar ei hadroddiad blynyddol.

 

2.2 Cytunodd y Comisiynydd i rannu adroddiad â’r Pwyllgor ar ymchwil sy’n cael ei wneud gan Brifysgol Abertawe ar gau cartrefi gofal, gwybodaeth bellach am waith ymgynghori arwyddocaol sy’n cael ei wneud ac adroddiad ar ymweliad a wnaed gan ei swyddfa i’r Alban i ystyried effaith Deddf 2007 ar ddarparu cymorth i oedolion a’u hamddiffyn.

 

 

Dyddiad cyhoeddi: 11/10/2011

Dyddiad y penderfyniad: 06/10/2011

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 06/10/2011 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad