Manylion y penderfyniad

Use of antipsychotic medication in care homes - evidence session 14 - Social Care Wales

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Statws: I'w ystyried

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

Diben:

 

Roedd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon yn cynnal ymchwiliad byr ar y defnydd o feddyginiaeth gwrth-seicotig mewn cartrefi gofal. Cafodd hyn ei gefnogi gan randdeiliaid a oedd yn ymateb i'r ymgynghoriad ar flaenoriaethau'r Pwyllgor.

 

Grŵp o feddyginiaethau yw meddyginiaeth wrthseicotig a ddefnyddir fel arfer i drin cyflyrau iechyd meddwl fel sgitsoffrenia. Maent yn aml yn cael eu rhagnodi yn amhriodol i reoli symptomau ymddygiadol a seicoleg dementia. Mae eu defnydd ymysg cleifion sydd â dementia yn gysylltiedig â risg gynyddol sylweddol o niwed. Awgrymwyd bod tua dwy ran o dair o bresgripsiynau meddyginiaeth wrthseicotig i bobl sydd â dementia yn amhriodol.

 

Nodir y nod o leihau nifer y bobl sydd â diagnosis o ddementia sy'n defnyddio meddyginiaeth wrthseicotig yn amhriodol, yn arbennig mewn cartrefi gofal, fel cam allweddol yn strategaeth ddementia ddrafft Llywodraeth Cymru.

 

Cylch gorchwyl

 

Bydd y Pwyllgor yn edrych ar y defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal, a'r ffyrdd y gellid lleihau defnydd amhriodol ohonynt, gan gynnwys trafod y canlynol:

 

 • data sydd ar gael ar ragnodi meddyginiaethau gwrthseicotig mewn cartrefi gofal, er mwyn deall pa mor gyffredin ydynt a phatrymau defnydd;
 • arferion rhagnodi, gan gynnwys gweithredu canllawiau clinigol ac adolygiadau ar feddyginiaethau;  
 • cynnig opsiynau trin eraill (nad ydynt yn ffarmacolegol);
 • hyfforddiant i staff iechyd a gofal i gefnogi gofal sy'n canolbwyntio ar unigolyn ar gyfer preswylwyr cartrefi gofal sy'n byw â dementia;
 • nodi arfer gorau, ac effeithiolrwydd mentrau a gyflwynwyd hyd yma i leihau'r arfer o ragnodi meddyginiaeth wrthseicotig yn amhriodol;
 • defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig i bobl â dementia mewn mathau eraill o leoliadau gofal.

 

Casglu tystiolaeth

 

Roedd y Pwyllgor yn gwahodd safbwyntiau ar y mater hwn. Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion oedd 21 Ebrill 2017.

Penderfyniadau:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gerry Evans, Gofal Cymdeithasol Cymru.

 

Dyddiad cyhoeddi: 16/11/2017

Dyddiad y penderfyniad: 25/10/2017

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 25/10/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

 • Cyfyngedig  View reasons restricted
 • Dogfennau Cefnogol:

   

   

  Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

  Partneriaid a Helpu