Rhesymau wedi'u cyfyngu

Yn rhinwedd paragraff(au) iv o Reol Sefydlog 17.42

Esboniad o resymau

  • Yn rhinwedd paragraff iv

    lle byddai trafod eitem benodol o fusnes yn gyhoeddus yn debyg o achosi niwed i iechyd neu ddiogelwch unigolyn, y cyhoedd, neu'r amgylchedd