Rhesymau wedi'u cyfyngu

Yn rhinwedd paragraff(au) ix o Reol Sefydlog 17.42

Esboniad o resymau

  • Yn rhinwedd paragraff ix

    lle mae unrhyw fater sy'n ymwneud â busnes mewnol y pwyllgor, neu fusnes mewnol y Senedd , i gael ei drafod