Rhesymau wedi'u cyfyngu

Yn rhinwedd paragraff(au) viii o Reol Sefydlog 17.42

Esboniad o resymau

  • Yn rhinwedd paragraff viii

    lle nad oes modd trafod eitem benodol o fusnes heb gyfeirio at ddogfen neu ddogfennau a gâi eu gwahardd neu eu hesemptio rhag cael eu datgelu o dan ddeddfwriaeth; neu