Grŵp Trawsbleidiol

Gyfathrebu Digidol - Pedwerydd Cynulliad (2011-2016)

Disgrifiad

Cafodd y Grŵp Trawsbleidiol hwn ei ddiddymu ar ddiwedd y Pedwerydd Cynulliad (Ebrill 2016)

 

Diben

I ddarparu fforwm i drafod yr heriau a’r cyfleoedd a fydd yn deillio o gyfathrebu digidol yng Nghymru, pa effaith y byddant yn eu cael ar wead cymdeithasol ac economaidd Cymru fel cenedl a pha fanteision y byddant yn eu cynnig.

 

Deiliaid swyddi

Cadeirydd: Russell George AC

 

Ysgrifennydd: Nia Thomas / Elinor Williams (OFCOM) 02920 467200

 

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

Mae cofnodion pob cyfarfod (a gyhoeddir cyn pen pedair wythnos ar ôl y cyfarfod) i’w gweld yma:
Cofnodion

 

Yr Adroddiad Blynyddol a’r Datganiad Ariannol

Mae’r Adroddiad Blynyddol a’r Datganiad Ariannol (a gyhoeddir cyn pen chwe wythnos ar ôl y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol) i’w gweld yma:
Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol

Aelodau