Hanes

SL(6)363 - Rheoliadau Gwastraff Pecynwaith (Casglu ac Adrodd am Ddata) (Cymru) 2023

Mae'r dudalen hon yn dangos yr holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r mater hwn, ynghyd â'r penderfyniadau a wnaed a'r cyfarfodydd a gynhaliwyd.

Materion Cysylltiedig Cyhoeddedig
TitleDate CreatedDue DateDecision MakersIssue Status
Is-ddeddfwriaeth sy'n ddarostyngedig i'r weithdrefn gadarnhaol11/05/2021Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadI'w ystyried
SL(6)005 - Rheoliadau Iechyd Planhigion etc. (Ffioedd) (Cymru) (Diwygio) 202118/05/2021Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)006 - Rheoliadau Iechyd Planhigion (Ffioedd) (Coedwigaeth) (Cymru) (Diwygio) 202118/05/2021Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)016 - Rheoliadau Deddf y Coronafeirws 2020 (Dod i Ben yn Gynnar: Gofal a Chymorth gan Awdurdodau Lleol) (Cymru) 202122/06/2021Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)017 - Rheoliadau Cynllunio Gofal, Lleoli ac Adolygu Achosion (Cymru) (Diwygio) 202122/06/2021Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)018 - Rheoliadau Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 (Diwygiadau Canlyniadol) 202122/06/2021Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)047 - Rheoliadau Tribiwnlys Addysg Cymru (Diwygio) 202114/09/2021Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)050 - Rheoliadau Dyrannu Tai a Digartrefedd (Cymhwystra) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 202121/09/2021Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)053 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 17) 202127/09/2021Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)055 - Rheoliadau'r Pwer Cymhwysedd Cyffredinol (Diben Masnachol) (Amodau) (Cymru) 202128/09/2021Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)056 - Rheoliadau Adeiladau Rhestredig (Cytundebau Partneriaeth Dreftadaeth) (Cymru) 2021 - TYNNWYD YN ÔL28/09/2021Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadGadawyd
SL(6)057 - Rheoliadau Henebion Cofrestredig (Cytundebau Partneriaeth Dreftadaeth) (Cymru) 202128/09/2021Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)062 - Rheoliadau Adeiladau Rhestredig (Cytundebau Partneriaeth Dreftadaeth) (Cymru) 202107/10/2021Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)067 - Rheoliadau Cynrychiolaeth y Bobl (Diwygio) (Cymru) (Coronafeirws) (Rhif 2) 202126/10/2021Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)069 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 19) 202129/10/2021Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)070 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 20) 202129/10/2021Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)073 - Rheoliadau Cyd-bwyllgorau Corfforedig (Diwygio Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015) 202109/11/2021Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)074 – Rheoliadau Deddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad 1949 (Ystyr Corff Cyhoeddus) (Cymru) 202109/11/2021Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)075 – Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Awdurdodau sy'n ddarostyngedig i ddyletswydd ynghylch Anghydraddoldebau Economaidd-gymdeithasol) (Rhif 2) (Cymru) 202109/11/2021Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)076 – Rheoliadau'r Strategaeth Tlodi Plant (Cyd-bwyllgorau Corfforedig) (Cymru) 202109/11/2021Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)077 - Rheoliadau Rheoliadau Safonau'r Gymraeg (Rhif 1) 2015 (Diwygio) 202109/11/2021Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)078 – Rheoliadau Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 (Awdurdodau Cyhoeddus sy'n ddarostyngedig i'r Ddyletswydd Bioamrywiaeth a Chydnerthedd Ecosystemau) 202109/11/2021Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)079 – Rheoliadau Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 (Diwygio'r Rhestr o Awdurdodau Cymreig) 202109/11/2021Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)080 – Rheoliadau Cyd-bwyllgorau Corfforedig (Cyffredinol) (Rhif 2) (Cymru) 202109/11/2021Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)081 - Rheoliadau Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 (Ystyr Corff Cyhoeddus) (Cymru) 202109/11/2021Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)088 - Rheolau Etholiadau Lleol (Cymunedau) (Cymru) 202123/11/2021Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)089 - Rheolau Etholiadau Lleol (Prif Ardaloedd) (Cymru) 202123/11/2021Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)090 - Y Cwricwlwm i Gymru - Y Cod Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb23/11/2021Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)105 - Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau'r Dreth Gyngor (Gofynion Rhagnodedig a'r Cynllun Diofyn) (Cymru) (Diwygio) 202207/12/2021Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)114 - Gorchymyn Cynllun Masnachu Allyriadau Nwyon Ty Gwydr (Diwygio) 202216/12/2021Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)133 - Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Diwygio Atodlen 9A) 202212/01/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)142 - Rheoliadau Iechyd Planhigion etc. (Ffioedd) (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 202225/01/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)143 - Rheoliadau Cyd-bwyllgor Corfforedig De-ddwyrain (Cymru) (Diwygio) 202225/01/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)144 - Rheoliadau Cyd-bwyllgorau Corfforedig (Swyddogaethau Trafnidiaeth) (Addasiadau Canlyniadol a Darpariaethau Trosiannol) (Cymru) 202226/01/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)149 - Rheoliadau Wyau (Cymru) 202201/02/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)155 - Rheoliadau Etholiadau Lleol (Diwygiadau Amrywiol a Chanlyniadol) (Cymru) 202208/02/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)166 - Gorchymyn Deddf Trosedd ac Anhrefn 1998 (Awdurdod Ychwanegol) (Cymru) 202201/03/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)167 - Rheoliadau'r Dreth Gyngor (Anheddau Gwag Hirdymor ac Anheddau a Feddiennir yn Gyfnodol) (Cymru) 202202/03/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)168 - Rheoliadau Cyd-bwyllgorau Corfforedig (Cyffredinol) (Cymru) 202202/03/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)174 - Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Diwygiadau sy’n Ymwneud â Chyhoeddi Gwybodaeth) (Cymru) 202208/03/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)187 - Rheoliadau Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 (Diwygiadau Canlyniadol) (Rhannu Swydd a Chynorthwywyr Gweithrediaeth) 202229/03/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)194 - Rheoliadau Dyrannu Tai a Digartrefedd (Cymhwystra) (Cymru) (Diwygio) 202208/04/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)206 - Rheoliadau Deddf Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) 2021 (Diwygiadau Canlyniadol) (Deddfwriaeth Sylfaenol) 202227/05/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)213 - Rheoliadau Safonau'r Gymraeg (Rhif 8) 2022 - TYNNWYD YN ÔL14/06/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)221 - Rheoliadau Cyd-bwyllgorau Corfforedig (Cyffredinol) (Rhif 2) (Cymru) 202221/06/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)223 - Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Darparwyr Gwasanaethau ac Unigolion Cyfrifol) (Cymru) (Diwygio) 202221/06/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)222 - Rheoliadau Iechyd Planhigion etc. (Ffioedd) (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â'r UE) (Rhif 2) 202221/06/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)225 - Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Tenantiaethau Cymdeithas Dai: Darpariaethau Sylfaenol) 202221/06/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)226 - Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Diwygio Atodlen 12) 202221/06/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)228 - Gorchymyn Ffyrdd Cyfyngedig (Terfyn Cyflymder 20 mya) (Cymru) 202221/06/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)227 - Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Diwygio) 202222/06/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadI'w ystyried
SL(6)229 - Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Diwygiadau Canlyniadol) 2022 - TYNNWYD YN ÔL22/06/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)232 - Rheoliadau Safonau'r Gymraeg (Rhif 8) 202230/06/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)242 - Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Diwygiadau Canlyniadol) 2022- TYNNWYD YN ÔL15/07/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadYmchwiliad ar droed
SL(6)260 - Rheoliadau Cynllun Morol, Pysgodfeydd a Dyframaethu (Cymorth Ariannol) (Cymru) 2022 - TYNNWYD YN ÔL27/09/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadI'w ystyried
SL(6)262 - Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Darparwyr Gwasanaethau ac Unigolion Cyfrifol) (Cymru) (Diwygio) a (Coronafeirws) (Dirymu) 202227/09/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadYmchwiliad ar droed
SL(6)264 - Rheoliadau Digartrefedd (Angen Blaenoriaethol a Bwriadoldeb) (Cymru) 202227/09/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadI'w ystyried
SL(6)270 - Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Diwygiadau Canlyniadol) 202211/10/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadI'w ystyried
SL(6)281 - Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Diwygio Atodlen 12 a Diwygiad Canlyniadol) 202210/11/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadI'w ystyried
SL(6)283 - Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Personau y Mae’n Ofynnol Iddynt Ddarparu Gwybodaeth, a Chyflwyno Hysbysiadau) (Cymru) 202215/11/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadI'w ystyried
SL(6)284 - Rheoliadau Cynllun Morol, Pysgodfeydd a Dyframaethu (Cymorth Ariannol) (Cymru) 202215/11/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadI'w ystyried
SL(6)291 - Rheoliadau Bwyd a Bwyd Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 202222/11/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadI'w ystyried
SL(6)292 - Rheoliadau’r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (Diwygio a Swyddogaethau Deddfwriaethol) ac Iechyd Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 202222/11/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadI'w ystyried
SL(6)296 - Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Symiau a Godir) (Cymru) 202206/12/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadI'w ystyried
SL(6)297 - Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor (Gofynion Rhagnodedig a’r Cynllun Diofyn) (Cymru) (Diwygio) 202306/12/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadI'w ystyried
SL(6)301 - Rheoliadau Dyrannu Tai a Digartrefedd (Cymhwystra) (Cymru) (Diwygio) 202313/12/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadI'w ystyried
SL(6)315 - Rheoliadau Gwastraff Pecynwaith (Casglu ac Adrodd am Ddata) (Cymru) 2023 - TYNNWYD YN ÔL24/01/2023Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadI'w ystyried
SL(6)323 - Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Newid Rhestrau ac Apelau) (Cymru) 2023 - TYNNWYD YN ÔL07/02/2023Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadI'w ystyried
SL(6)325 - Rheoliadau Gwastraff Pecynwaith (Casglu ac Adrodd am Ddata) (Cymru) 2023 - TYNNWYD YN ÔL14/02/2023Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadI'w ystyried
SL(6)328 - Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Newid Rhestrau ac Apelau) (Cymru) 202328/02/2023Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadI'w ystyried
SL(6)331 - Rheoliadau Diodydd Alcoholaidd (Diwygio) (Cymru) 202307/03/2023Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadI'w ystyried
SL(6)340 - Gorchymyn Contractau Adeiladu (Eithrio) (Cymru) 202314/03/2023Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadI'w ystyried
SL(6)348 - Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Diwygiadau Canlyniadol) 202303/04/2023Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadI'w ystyried
SL(6)352 - Gorchymyn Cyngor y Gweithlu Addysg (Categorïau Cofrestru Ychwanegol) (Cymru) 202325/04/2023Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadI'w ystyried
SL(6)353 - Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Diwygio Atodlen 12 a Diwygiad Canlyniadol) 202325/04/2023Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadI'w ystyried
SL(6)360 - Rheoliadau Dyrannu Tai a Digartrefedd (Cymhwystra) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 202322/05/2023Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadI'w ystyried
SL(6)362 - Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Awdurdodau Cymreig Perthnasol) (Diwygio) 202306/06/2023Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadI'w ystyried
SL(6)364 - Rheoliadau Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid, Pasbortau Anifeiliaid Anwes ac Iechyd Anifeiliaid (Ffioedd) (Cymru) (Diwygio) 202313/06/2023Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadI'w ystyried
SL(6)367 - Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 9) 202327/06/2023Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad, Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau RhyngwladolYmchwiliad ar droed
SL(6)382 - Rheolau Etholiadau Lleol (Prif Ardaloedd) (Pleidlais Sengl Drosglwyddadwy) (Cymru) 202312/09/2023Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadEr gwybodaeth
SL(6)390 - Gorchymyn Deddf Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru) 2023 (Cychwyn Rhif 1) 202303/10/2023Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadEr gwybodaeth
SL(6)397 - Rheoliadau Diogelwch Adeiladau (Disgrifiad o Adeilad Risg Uwch) (Cyfnod Dylunio ac Adeiladu) (Cymru) 202317/10/2023Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadEr gwybodaeth
SL(6)400 - Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 a Gorchymyn Digartrefedd (Addasrwydd Llety) (Cymru) 2015 (Diwygio) 202324/10/2023Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadEr gwybodaeth
SL(6)404 - Rheoliadau Diogelu’r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Sancsiynau Sifil) (Cymru) 202307/11/2023Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadI'w ystyried
SL(6)405 - Rheoliadau Gofynion Gwahanu Gwastraff (Cymru) 202307/11/2023Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadEr gwybodaeth
SL(6)406 - Rheoliadau Gwahardd Llosgi Gwastraff Penodedig, neu ei Ddodi ar Safle Tirlenwi (Cymru) 202307/11/2023Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadI'w ystyried
SL(6)407 - Gorchymyn Gwahardd Gwaredu Gwastraff Bwyd i Garthffos (Sancsiynau Sifil) (Cymru) 202307/11/2023Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadI'w ystyried
SL(6)408 - Rheoliadau Deddf Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio) 2023 (Diwygiadau Canlyniadol) (Cymru) 202307/11/2023Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadI'w ystyried
SL(6)409 - Rheoliadau Iechyd Planhigion etc. (Ffioedd Amrywiol) (Diwygio) (Cymru) 2023 - TYNNWYD YN ÔL07/11/2023Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadI'w ystyried
SL(6)410 - Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Gwasanaethau Preswyl Ysgolion Arbennig) (Cymru) 202307/11/2023Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadI'w ystyried
SL(6)411 - Rheoliadau'r Gofrestr o Ddarparwyr Gwasanaethau (Gwybodaeth Ragnodedig a Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 202307/11/2023Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadI'w ystyried
SL(6)412 - Rheoliadau Dyrannu Tai a Digartrefedd (Cymhwystra) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 3) 202307/11/2023Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadI'w ystyried
SL(6)416 - Rheoliadau Cynrychiolaeth y Bobl (Dyddiad Cyhoeddi'r Cofrestrau Etholiadol) (Cymru) 202314/11/2023Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadI'w ystyried
SL(6)421 - Rheoliadau Iechyd Planhigion etc. (Ffioedd Amrywiol) (Diwygio) (Cymru) 202329/11/2023Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadI'w ystyried
SL(6)425 - Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor (Gofynion Rhagnodedig a’r Cynllun Diofyn) (Diwygio) (Cymru) 202405/12/2023Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadI'w ystyried
SL(6)432 - Rheoliadau Gwin (Diwygio) (Cymru) 202412/12/2023Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadI'w ystyried
SL(6)438 - Gorchymyn Ystadegau Swyddogol (Cymru) (Diwygio) 202409/01/2024Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadI'w ystyried
SL(6)445 - Rheoliadau Gwasanaethau Preswyl Ysgolion Arbennig (Darparwyr Gwasanaethau ac Unigolion Cyfrifol) (Cymru) 2024 - TYNNWYD YN ÔL16/01/2024Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadI'w ystyried
SL(6)449 - Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Lluosydd) (Cymru) 202423/01/2024Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadI'w ystyried
SL(6)456 - Rheoliadau Gwastraff Pecynwaith (Casglu ac Adrodd am Ddata) (Cymru) (Diwygio) 202420/02/2024Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadYmchwiliad ar droed
SL(6)457 - Rheoliadau Gwasanaethau Preswyl Ysgolion Arbennig (Darparwyr Gwasanaethau ac Unigolion Cyfrifol) (Cymru) 202420/02/2024Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadI'w ystyried
SL(6)458 - Rheoliadau Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cyfraddau Treth) (Diwygio) a Deddf Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016 (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 202420/02/2024Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadYmchwiliad ar droed