Hanes

Ymchwiliad i effaith argyfwng Covid-19 ar blant a phobl ifanc yng Nghymru

Mae'r dudalen hon yn dangos yr holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r mater hwn, ynghyd â'r penderfyniadau a wnaed a'r cyfarfodydd a gynhaliwyd.

Materion Cysylltiedig Cyhoeddedig
TitleDate CreatedDue DateDecision MakersIssue Status
COVID-1905/03/2020Comisiwn y Senedd, Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd, Fforwm y Cadeiryddion - Y Bumed Senedd, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd, Y Grŵp Cyfeirio Arbenigol ar Newid Hinsawdd - Y Bumed Senedd, Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd, Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog - Y Bumed Senedd, Pwyllgor o’r Senedd Gyfan - Y Bumed Senedd, Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd - Y Pumed Cynulliad, Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd, Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd, Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd, Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd, Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd, Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Y Bumed SeneddWedi’i gwblhau
Ymchwiliad i effaith Covid-19, a'r modd y mae'n cael ei reoli, ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru23/04/2020Wedi’i gwblhau
Ymchwiliad i COVID-19 a'i effaith ar faterion sy'n ymwneud â chylch gwaith y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau29/04/2020Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed SeneddWedi’i gwblhau
Ymchwiliad i COVID-19 a'i effaith ar faterion sy'n gysylltiedig â chylch gwaith y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus27/05/2020Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed SeneddYmchwiliad ar droed
Effeithiau COVID-19: Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Galwad Agored am dystiolaeth a phrofiadau27/05/2020Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion GwledigWedi’i gwblhau
Effaith argyfwng Covid-19 ar y sectorau amaethyddiaeth a physgodfeydd, cyflenwi bwyd, lles anifeiliaid, yr amgylchedd a newid hinsawdd08/06/2020Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed SeneddWedi’i gwblhau
COVID-1910/08/2020Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog - Y Bumed SeneddWedi’i gwblhau