Ymchwiliad i dwristiaeth

Cynhaliodd Pwyllgor Menter a Busnes Cynulliad Cenedlaethol Cymru ymchwiliad i dwristiaeth.  

 

Cylch gorchwyl:

 • Asesu'r cynnydd a wnaed gan Lywodraeth Cymru tuag at sicrhau ymrwymiadau ei Rhaglen Lywodraethu sy'n ymwneud â thwristiaeth, yn ogystal ag addasrwydd y nodau hyn;
 • Asesu uchelgais a gallu nod Llywodraeth Cymru i gynyddu enillion twristiaeth 10% erbyn 2020, yn ogystal â'r cynnydd a wnaed tuag at y nod hwn;
 • Asesu addasrwydd ac effeithiolrwydd y strwythurau a'r gefnogaeth sydd gan Lywodraeth Cymru ar waith ar gyfer y diwydiant twristiaeth yng Nghymru, a’i chynlluniau ar gyfer y dyfodol o ran Cymorth rhanbarthol.

 

Ymhlith y materion a drafodwyd gan y Pwyllgor fel rhan o'r cylch gorchwyl hwn mae'r canlynol:

 • Eglurder a chryfder "brand" twristiaeth Cymru;
 • Effeithiolrwydd ymdrechion Llywodraeth Cymru i gynyddu gwerth y farchnad dwristiaeth ddomestig;
 • Effeithiolrwydd ymdrechion Llywodraeth Cymru i gynyddu gwerth y farchnad dwristiaeth ryngwladol;
 • Perfformiad Croeso Cymru o gymharu ag asiantaethau datblygu twristiaeth yng ngweddill y DU;
 • Llwyddiant gweithgareddau marchnata Croeso Cymru;
 • Gwaith Visit Britain mewn perthynas â Chymru, ac i ba raddau y mae Visit Britain a Croeso Cymru yn cydweithredu;
 • Digonolrwydd ac effeithiolrwydd adnoddau Llywodraeth Cymru sydd wedi'u targedu at hyrwyddo twristiaeth a chefnogi busnesau twristiaeth Cymru, ac a yw'n cynrychioli gwerth da am arian;
 • Sut mae Llywodraeth Cymru yn monitro ac yn gwerthuso effeithiolrwydd ei chefnogaeth twristiaeth a'i gweithgareddau marchnata;
 • Y defnydd a wneir o gyfleoedd ar gyfer cyllid a chymorth arall gan yr UE.
 • Llwyddiant ymdrechion Llywodraeth Cymru i wella ansawdd cynnig twristiaeth Cymru;
 • I ba raddau y mae marchnata a datblygu twristiaeth yng Nghymru yn manteisio i’r eithaf ar asedau diwylliannol, hanesyddol a naturiol Cymru;
 • Effaith digwyddiadau o bwys ar economi twristiaeth Cymru, a llwyddiant ymdrechion Llywodraeth Cymru i fanteisio ar hyn.

 

Tystiolaeth gan y Cyhoedd

Cynhaliodd y Pwyllgor ymgynghoriad cyhoeddus i gasglu tystiolaeth am y testun yma.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 01/04/2014

Dogfennau

Ymgynghoriadau