Ymchwiliad i Dlodi yng Nghymru Elfen 1: tlodi ac anghydraddoldeb

Cynhaliodd y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol ymchwiliad i dlodi yng Nghymru. Cafodd yr ymchwiliad ei rannu'n bedair elfen, â phob un ohonynt yn canolbwyntio ar un mater penodol. Roedd pob elfen yn annibynnol, gyda chylch gorchwyl penodol, ond gyda'i gilydd roeddent yn creu un darn o waith.

 

Elfen 1: tlodi ac anghydraddoldeb

Trafod:

  • pa mor effeithiol y mae’r Cynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi, y Cynllun Cydraddoldeb Strategol a strategaethau eraill y llywodraeth yn gweithio gyda’i gilydd;
  • effeithiau tlodi, yn enwedig amddifadedd a thlodi eithafol, ar grwpiau gwahanol;
  • sut y mae deddfwriaeth, polisïau a chyllidebau sydd wedi’u targedu at drechu tlodi a lleihau anghydraddoldeb yn cael eu cydgysylltu a’u blaenoriaethu ym mhob rhan o Lywodraeth Cymru.

 

Adroddiad ar Dlodi yng Nghymru: Tlodi ac Anghydraddoldeb, Mehefin 2015

 

Adroddiad ar Dlodi yng Nghymru: Tlodi ac Anghydraddoldeb, Mehefin 2015 - crynodeb o gasgliadau ac argymhellion

 

Fersiwn ‘cipolwg’ o’r Adroddiad

 

Ymateb gan Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi - Hydref 2015

 

Tystiolaeth

 

Cynhaliodd y Pwyllgor ymgynghoriad cyhoeddus i gasglu tystiolaeth am y testun yma.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 26/11/2013

Dogfennau

Ymgynghoriadau