Deddf Rheoli Ceffylau (Cymru) 2014

Bil Llywodraeth Cymru a gyflwynwyd gan Alun Davies, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd, ar 14 Hydref 2013. Mae'r Pwyllgor Busnes wedi cyfeirio'r Bil at y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd ac wedi cytuno i hepgor trafodion Cyfnod 1.

 

Gwybodaeth am y Bil

 

Diben y Bil yw rhoi’r pŵer i awdurdodau lleol ymafael mewn ceffyl, cadw ceffyl a’i werthu neu ei waredu fel arall (gan gynnwys trefnu ar gyfer ei ddifa) sydd ar dir yn eu hardal heb awdurdod cyfreithiol ac i roi’r pŵer i awdurdodau lleol adennill costau lle gellir adnabod y perchennog neu’r person sy’n gweithredu ar ran y perchennog.

 

Cyfnod presennol

 

Daeth Deddf Rheoli Ceffylau (Cymru) 2014 (gwe-fan allanol) yn gyfraith yng Nghymru (gwe-fan allanol) ar 27 Ionawr 2014.

Cofnod o daith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r tabl a ganlyn yn nodi’r dyddiadau ar gyfer pob cyfnod o daith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

 

 

Cyfnod

 

Dogfennau


Cyflwyno’r Bil –
14 Hydref 2013

 


Bil Rheoli Ceffylau (Cymru), fel y’i gyflwynwyd

 

Memorandwm Esboniadol

 

Datganiad y Llywydd am Gymhwysedd Deddfwriaethol: 14 Hydref 2013

 

Adroddiad y Pwyllgor Busnes ar yr amserlen ar gyfer ystyried y Bil: 14 Hydref 2013

 

Datganiad yn y Cyfarfod Llawn: Cyflwyno Bil Rheoli Ceffylau (Cymru): 15 Hydref 2013

 

Crynodeb y Gwasanaeth Ymchwil o’r Bil
Cyfnod 1 –
Pwyllgor yn ystyried yr egwyddorion cyffredinolCytunodd y Pwyllgor Busnes i beidio â chyfeirio'r Bil at bwyllgor i ystyried ei egwyddorion cyffredinol yng Nghyfnod 1.

Cyfnod 1 –
Dadl yn y Cyfarfod Llawn ar egwyddorion cyffredinolCytunodd y Cynulliad ar egwyddorion cyffredinol y Bil ar ôl dadl Cyfnod 1 yn y Cyfarfod Llawn ar 22 Hydref 2013.

 

Adroddiad gan y Pwyllgor Cyllid Y Bil Rheoli Ceffylau (Cymru): 21 Hydref 2013Penderfyniad AriannolCytunwyd ar Benderfyniad Ariannol ynghylch y Bil Rheoli Ceffylau (Cymru) yn y Cyfarfod Llawn ar 22 Hydref 2013.Cyfnod 2
– Pwyllgor yn ystyried y gwelliannauYstyriwyd gwelliannau Cyfnod 2 yng nghyfarfod y Pwyllgor ar 14 Tachwedd 2013.

 

Cofnod Crynu: 14 Tachwedd 2013

 


Bil Rheoli Ceffylau (Cymru), fel y’i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 2 (Caiff y gwelliannau i’r Bil ers y fersiwn flaenorol eu nodi ar ochr dde’r dudalen.)

 

Crynodeb 2 y Gwasanaeth Ymchwil o’r Bil

 

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 31 Hydref 2013

 

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 4 Tachwedd 2013

 

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 5 Tachwedd 2013

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 6 Tachwedd 2013

 

Rhestr o Welliannau wedi’u Didoli: 7 Tachwedd 2013

 

Grwpio Gwelliannau

 


Cyfnod 3 –
y Cyfarfod Llawn yn ystyried y gwelliannauCafodd y gwelliannau eu hystyried a’u gwaredu yn ystod trafodion Cyfnod 3 yn y Cyfarfod Llawn ar 10 Rhagfyr 2013.

 

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 28 Tachwedd 2013

 

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 29 Tachwedd 2013

 

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 3 Rhagfyr 2013

 

Rhestr o Welliannau wedi’u Didoli: 4 Rhagfyr 2013

 

Grwpio Gwelliannau: 6 Rhagfyr 2013


Cyfnod 4
– Pasio’r Bil yn y Cyfarfod LlawnCytunodd y Cynulliad ar y Bil ar 10 Rhagfyr 2013 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Bil fel y’i pasiwyd
 


Cydsyniad BrenhinolRhoddwyd Cydsyniad Brenhinol ar 27 Ionawr 2014.


 

Gwybodaeth gyswllt

 

Clerc: Alun Davidson

 

Ffôn: 029 2089 8639

 

Cyfeiriad postio:

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Bae Caerdydd

CF99 1NA

 

E-bost: Pwyllgorac@cymru.gov.uk

Math o fusnes: Bil

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Llywodraeth;

Cyhoeddwyd gyntaf: 14/10/2013

Prif Aelod: Alun Davies AS

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu