Polisi morol yng Nghymru

Mae Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd Cynulliad Cenedlaethol Cymru’n cynnal ymchwiliad byr i bolisi morol yng Nghymru.

Diben yr ymchwiliad hwn fydd:

 • asesu’r cynnydd a wnaed gan Lywodraeth Cymru o ran gweithredu Deddf y Môr 2009, yn benodol, mewn cysylltiad â phwerau cadwraeth forol a chynllunio gofodol morol y Ddeddf;
 • asesu’r cynnydd a wnaed gan Lywodraeth Cymru tuag at gyflawni ei chyfrifoldebau Ewropeaidd yn y maes hwn, yn arbennig o ran y Gyfarwyddeb Fframwaith y Strategaeth Forol, y Gyfarwyddeb Adar, y Gyfarwyddeb Cynefinoedd, y Gyfarwyddeb Ansawdd Dŵr Ymdrochi ar Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr.

Bydd y Pwyllgor yn ystyried:

 • pa gynnydd a wnaed i ddatblygu cynlluniau gofodol morol ar gyfer Cymru?
 • beth yw statws ardaloedd morol gwarchodedig Cymru ar hyn o bryd, a pha rôl a ddylai’r parthau cadwraeth morol newydd ei chael o ran y rhwydwaith o ardaloedd gwarchodedig hyn?
 • datblygiad swyddogaethau Llywodraeth Cymru mewn cysylltiad â thrwyddedu morol a physgodfeydd, ac ystyried a fu’n effeithiol?
 • pa gynnydd a wnaed gan Lywodraeth Cymru i weithredu cyfarwyddebau Ewropeaidd allweddol?
 • a oes digon o gydgysylltiad a chyd-weithredu rhwng Llywodraeth Cymru a’r gweinyddiaethau cyfagos iddi, mewn cysylltiad â rheoli’r moroedd?
 • a oes gan Lywodraeth Cymru ddigon o adnoddau ariannol a staff i gyflawni ei chyfrifoldebau o ran polisi a deddfwriaeth forol?
 • a yw rhanddeiliaid wedi cael eu cynnwys yn ddigonol yn y gwaith o lunio polisïau newydd a datblygu deddfwriaeth?

 

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 19/04/2013

Y Broses Ymgynghori

Daeth yr ymgynghoriad cyhoeddus i ben ar  21 Medi 2012.

Dogfennau

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

 1. Hafan
 2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu