Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Dioddefwyr a Charcharorion

Cafodd y Bil Dioddefwyr a Charcharorion (y Bil) ei gyflwyno yn Nhŷr Cyffredin ar 29 Mawrth 2023.

 

Mae teitl hir y Bil yn nodi mai diben y Bil yw gwneud darpariaeth ynghylch dioddefwyr ymddygiad troseddol ac eraill y mae ymddygiad troseddol yn effeithio arnynt; ynghylch penodi unigolion i weithredu fel eiriolwyr cyhoeddus ar gyfer dioddefwyr digwyddiadau mawr, a’u swyddogaethau; ynghylch rhyddhau carcharorion; ynghylch aelodaeth a swyddogaethau’r Bwrdd Parôl; i wahardd carcharorion penodol rhag priodi neu ffurfio partneriaeth sifil; ac at ddibenion cysylltiedig.

 

Mae’r Bil yn ddarostyngedig i’r broses cydsyniad deddfwriaethol o dan Reol Sefydlog 29. Dyma pan fo Llywodraeth y DU yn ceisio cydsyniad Senedd Cymru i ddeddfu ar fater sy’n dod o fewn cymhwysedd y Senedd.

 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol – Mai 2023

Gosododd Llywodraeth Cymru Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF 195KB) ar y Bil gerbron y Senedd ar 19 Mai 2023.


Mae'r Pwyllgor Busnes wedi cyfeirio'r Memorandwm at y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol a’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad a bydd angen cyflwyno adroddiad arno erbyn 14 Gorffennaf 2023 (PDF 66.7KB).

Cyhoeddodd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ei adroddiad (154KB) ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Dioddefwyr a Charcharorion ar 3 Gorffennaf 2023.

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol ei adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Dioddefwyr a Charcharorion ar 13 Gorffennaf 2023.

Math o fusnes: Cydsyniad Deddfwriaethol

Cyhoeddwyd gyntaf: 19/05/2023