Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25

Rhaid i Lywodraeth Cymru osod ei chyllideb ddrafft ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf gerbron y Senedd i ganiatáu i’r Pwyllgor Cyllid graffu ar ei chynigion. Gall pwyllgorau eraill y Senedd hefyd ystyried y gyllideb ddrafft cyn y bydd yn derfynol.

 

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei chyllideb ddrafft ar 19 Rhagfyr 2023.

 

Y dyddiad cau i bob pwyllgor gyflwyno adroddiad yw 6 Chwefror 2024.

 

Adroddiadau ac ymatebion pwyllgor

 

Pwyllgor

Adroddiad

Ymateb Llywodraeth Cymru

Y Pwyllgor Cyllid

Adroddiad
(PDF 3.6MB)

 

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Adroddiad (PDF 341KB)

 

Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol

Adroddiad (PDF 480KB)

 

Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Adroddiad (PDF 526KB)

 

Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai

Adroddiad (PDF 469KB)

 

Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd, a Seilwaith

Adroddiad (PDF 344KB)

Ymateb

(PDF 469KB)

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Adroddiad (PDF 1MB)

 

Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig

Adroddiad (PDF 358KB)

Ymateb

(PDF 317KB)

Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol

Adroddiad (PDF390k)

 

 

 

 

 

 

Llinell Amser

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Math o fusnes: Craffu ar y gyllideb

Cyhoeddwyd gyntaf: 19/04/2023

Dogfennau

Ymgynghoriadau