Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil Esgyll Siarcod

Cyflwynwyd y Bil Esgyll Siarcod (“y Bil”) yn Nhŷ'r Cyffredin ar 16 Tachwedd 2022.

Mae teitl hir y Bil yn nodi ei fod yn Fil i wahardd mewnforio ac allforio esgyll siarcod ac i wneud darpariaeth yn ymwneud â thynnu esgyll o siarcod.

 

Mae’r Bil yn ddarostyngedig i'r broses cydsyniad deddfwriaethol o dan Reol Sefydlog 29. Mae hyn yn golygu bod Llywodraeth y DU yn gofyn am gydsyniad Senedd Cymru i ddeddfu ar fater sydd o fewn cymhwysedd y Senedd.

 

Derbyniwyd y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Esgyll Siarcod yn y Cyfarfod Llawn ar 17 Ionawr 2023.

 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol – Tachwedd 2022

Gosododd Llywodraeth Cymru Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF 267KB) ar y Bil gerbron y Senedd ar 25 November 2022.

Mae'r Pwyllgor Busnes wedi cyfeirio'r Memorandwm at y Pwyllgor Economi, Masnach a Materion Gwledig a’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad a bydd angen cyflwyno adroddiad arno erbyn 16 Ionawr 2023 (PDF 48.3KB).

 

Gosododd Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig ei adroddiad (PDF 147KB) ar 10 Ionawr 2023.

Cyhoeddodd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ei adroddiad (PDF 147KB) ar 16 Ionawr 2023.

Math o fusnes: Cydsyniad Deddfwriaethol

Cyhoeddwyd gyntaf: 25/11/2022