Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil Technoleg Enetig (Bridio Manwl)

Cafodd y Bil Technoleg Enetig (Bridio Manwl). (y Bil) ei gyflwyno yn Nhŷr Cyffredin ar 25 Mai 2022.

 

Mae teitl hir y Bil yn nodi ei fod yn Fil i wneud darpariaeth ynghylch rhyddhau a marchnata planhigion ac anifeiliaid sy’n cael eu bridio’n fanwl, ac asesiadau risg sy’n ymwneud â hwy, a marchnata bwyd a bwyd anifeiliaid a gynhyrchir o blanhigion ac anifeiliaid o’r fath; ac at ddibenion cysylltiedig.

 

Mae’r Bil yn ddarostyngedig i’r broses cydsyniad deddfwriaethol o dan Reol Sefydlog 29 (PDF 1,799KB). Dyma pan fo Llywodraeth y DU yn ceisio cydsyniad Senedd Cymru i ddeddfu ar fater sy’n dod o fewn cymhwysedd y Senedd.

Gwrthodwyd y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Technoleg Enetig (Bridio Manwl) yn y Cyfarfod Llawn ar 17 Ionawr 2023.


Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol – Rhagfyr 2022

 

Gosododd Llywodraeth Cymru Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF 149KB) ar y Bil gerbron y Senedd ar 8 Rhagfyr 2022.

Mae'r Pwyllgor Busnes wedi cyfeirio'r Memorandwm at y Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig  a'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad, a bydd angen cyflwyno adroddiad arno erbyn 16 Ionawr 2023 (PDF 42.2 KB)

Cyhoeddodd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ei adroddiad (PDF 164KB) ar 16 Ionawr 2023.

Math o fusnes: Cydsyniad Deddfwriaethol

Cyhoeddwyd gyntaf: 08/12/2022

Dogfennau