P-06-1281 Rhaid atal gollyngiadau carthion amrwd ar fyrder ym Mae'r Twr Gwylio a'r Hen Harbwr yn y Barri

Wedi'i gwblhau

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Robert Curtis, ar ôl casglu cyfanswm o 1,633 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:       

Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i helpu i atal gollyngiadau carthion amrwd ar fyrder ym Mae'r Tŵr Gwylio a’r Hen Harbwr yn y Barri. Mae'r gollyngiadau hyn yn deillio o systemau gorlif carthffosydd cyfun ac mae mwy a mwy o garthffosiaeth yn cael ei ollwng oherwydd y nifer cynyddol o achosion o law trwm a welwn o ganlyniad i’r newid yn yr hinsawdd.

Cafodd y bae hwn ei ddynodi’n ddiweddar yn ardal sy’n cynnal bywyd gwyllt pwysig ac mae Bae’r Tŵr Gwylio yn cael ei ddefnyddio’n rheolaidd gan lawer o grwpiau nofio dŵr oer, padlfyrddwyr a chaiacwyr.

 

Gwybodaeth Ychwanegol:

Rydym yn llawn sylweddoli bod gwastraff heb ei drin sy’n cael ei ryddhau o systemau gorlif carthffosydd cyfun yn broblem genedlaethol ac y bydd angen buddsoddi symiau mawr o arian yn ein rhwydwaith carthffosiaeth.

Ond credwn hefyd fod pobl Cymru yn dod yn fwyfwy ymwybodol o’r llygredd echrydus hwn a’u bod yn awyddus i weld camau’n cael eu cymryd i ddatrys y broblem hon.

Yn anffodus, nid oes unrhyw fannau monitro yn y bae fel sydd ym Mae Jacksons, Bae Whitmore a Bae Knap.

Galwn felly am i’r lleoliad hwn gael ei ychwanegu ar fyrder at restr Cyfoeth Naturiol Cymru o safleoedd samplu ansawdd dŵr ymdrochi.

Mae bae’r Tŵr Gwylio a’r Hen Harbwr yn cynnal bywyd gwyllt a phobl, felly dylai Dŵr Cymru roi blaenoriaeth i fuddsoddi yn y safleoedd hyn.

 

white tower near body of water

 

 

Statws

Yn ei gyfarfod ar 11/07/2022 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.

 

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb a nododd y pryderon cynyddol am gyflwr ein hafonydd a’r camau gweithredu sy’n cael eu cymryd gan bwyllgorau’r Senedd, mewn cyfarfodydd llawn, gan Lywodraeth Cymru a Dŵr Cymru.

 

Cytunodd yr Aelodau i annog y deisebwyr i fynd ar drywydd y broses sydd ar waith gan Lywodraeth Cymru i bobl wneud cais i ddynodi ardaloedd newydd o ddyfroedd ymdrochi, a chytunwyd i rannu adroddiad a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan y Pwyllgor Newid Hinsawdd. Wrth wneud hynny, cytunodd yr Aelodau i gau’r ddeiseb a diolch i’r deisebydd.  

 

Gellir gweld manylion llawn ynghylch trafodaeth y Pwyllgor o'r ddeiseb hon a'r dogfennau cysylltiedig ar y tab Cyfarfodydd uchod.

Cafodd ei thrafod gyntaf gan y Pwyllgor Deisebau ar 11/07/2022.

 

 

Etholaeth a Rhanbarth y Senedd

  • Bro Morgannwg
  • Canol De Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 14/06/2022