Adroddiadau gan y Comisiynydd Safonau yn unol â Rheol Sefydlog 22.2(i)

 

Mae’r Pwyllgor Safonau Ymddygiad yn ystyried adroddiadau gan y Comisiynydd Safonau yn unol â Rheol Sefydlog 22.2(i) a oedd yn nodi:

 

Rhaid i Bwyllgor ymchwilio i, adrodd ynghylch ac, os yn briodol, argymell camau gweithredu mewn perthynas ag unrhyw gŵyn a gyfeirir ato gan y Comisiynydd Safonau bod Aelod heb gydymffurfio:

 

(a)     â Rheol Sefydlog 2;

(b)     ag unrhyw benderfyniad gan y Senedd ynglŷn â buddiannau ariannol neu fuddiannau eraill yr Aelodau;

(c)     â Rheol Sefydlog 5;

(d)     ag unrhyw benderfyniad gan y Senedd ynglŷn â safonau ymddygiad yr Aelodau;

(e)     ag unrhyw god neu brotocol a wnaed o dan Reol Sefydlog 1.10 ac yn unol ag adran 36(6) o’r Ddeddf;

(f)      â Rheol Sefydlog 3; neu

(g)     â Rheol Sefydlog 4;

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;