NDM7862 Dadl Plaid Cymru

NDM7862 Siân Gwenllian (Arfon)

Cynnig bod y Senedd hon:

1. Yn nodi bod bron i chwarter y bobl yng Nghymru mewn tlodi.

2. Yn nodi ymhellach yr oedd y defnydd o fanciau bwyd yn cynyddu cyn pandemig COVID-19, ei fod wedi dyblu i bob pwrpas yn ystod y pandemig a'r holl arwyddion yw y bydd y sefyllfa hon yn parhau i waethygu.

3. Yn cydnabod ganlyniadau dwys, dinistriol a pharhaus ansicrwydd bwyd ar iechyd, lles a bywoliaeth pobl.

4. Yn galw ar Lywodraeth y DU i gefnogi'r ymgyrch hawl i fwyd, sy'n arbennig o feirniadol o ystyried yr argyfwng costau byw a wynebir gan gynifer ledled Cymru.

5. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i archwilio pob opsiwn er mwyn sicrhau bod yr hawl i fwyd yn rhan annatod o sut yr ymdrinnir â thlodi o fewn polisi ar sail trawslywodraethol.

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

Gwelliant 1. Darren Millar (Gorllewin Clwyd)

Dileu pwynt 2 a rhoi yn ei le:

Yn credu bod gan bob person hawl i gyflenwad bwyd maethlon a digonol.

Gwelliant 2. Darren Millar (Gorllewin Clwyd)

Dileu pwynt 4 a rhoi yn ei le:

Yn cydnabod ymhellach bod Llywodraeth y DU wedi cynyddu'r cyflog byw ac yn gwario dros £111 biliwn ar gymorth lles i bobl o oedran gweithio yn 2021/22.

Gwelliant 3. Darren Millar (Gorllewin Clwyd)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn galw ymhellach ar Lywodraeth Cymru i weithio gyda Llywodraeth y DU i gyflawni ei chynllun swyddi gan gynnwys y rhaglen kickstart, gyda'r nod o greu swyddi llawn amser i leihau'r risg o dlodi.

Math o fusnes: Dadl

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 27/01/2022