P-06-1221 Gwrthodwch gynlluniau ar gyfer Cynllun Solar Ffermwyr Gwynllwg, sef fferm solar ar gyrion Maerun

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Helen Rowena Colvin, ar ôl casglu cyfanswm o 122 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:       

Bwriad y cynllun hwn yw datblygu fferm solar 152 hectar ar Wastadeddau Gwent, sydd yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig. Mae’n safle unigryw o ran ei gynefinoedd a’i fioamrywiaeth.

 

Dylid gwrthod y cynlluniau oherwydd yr effaith negyddol y byddent yn eu cael ar yr amgylchedd ac ar gynefinoedd rhywogaethau prin. Hefyd oherwydd yr effaith negyddol y byddent yn eu cael ar amgylchedd byw y pentrefwyr lleol.

 

Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i ystyried safleoedd llai gwerthfawr yn amgylcheddol i gyflawni eu haddewid o ran ynni adnewyddadwy.

 

Gwybodaeth Ychwanegol:

Mae Llywodraeth Cymru wedi gwrthod cynlluniau ar gyfer ffordd liniaru newydd yr M4 i redeg drwy’r Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig hwn, am resymau amgylcheddol. Byddai’n rhagrithiol caniatáu datblygu’r hyn sy’n gyfystyr â gorsaf ynni solar drwy’r un ardal, dim ond oherwydd ei bod yn cyfrannu at addewid y Blaid Lafur o ran ynni adnewyddadwy. Dylid dod o hyd i safleoedd mwy priodol.

 

Datganiad Gwrandawiad yr Ymgeisydd, a chynlluniau manwl:

https://dns.planninginspectorate.gov.uk/wp-content/ipc/uploads/projects/DNS/3216558/DNS-3216558-000297-Applicant%20Hearing%20Statement.pdf [Saesneg yn unig].

 

solar panel under blue sky

 

Statws

Yn ei gyfarfod ar 29/11/2021 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.

 

Llongyfarchodd y Pwyllgor y deisebydd a chefnogwyr y ddeiseb ar y canlyniad llwyddiannus a gafwyd, a chaeodd y ddeiseb.

 

Gellir gweld manylion llawn ynghylch trafodaeth y Pwyllgor o'r ddeiseb hon a'r dogfennau cysylltiedig ar y tab Cyfarfodydd uchod.

 

Cafodd ei thrafod gyntaf gan y Pwyllgor Deisebau ar 29/11/2021.

 

Etholaeth a Rhanbarth y Senedd

  • Gorllewin Casnewydd
  • Dwyrain De Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 24/11/2021