P-06-1199 Dylid gosod Gwasanaethau Plant Caerdydd mewn mesurau arbennig, a chynnal adolygiad annibynnol ar frys

Wedi'i gwblhau

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Stephen Pearce, ar ôl casglu cyfanswm o 325 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:       

Mae Gwasanaethau Cymdeithasol Caerdydd – a Gwasanaethau Plant yn benodol – wedi dirywio’n llwyr, gyda nifer o staff asiantaeth yn gyfrifol amdanynt. Disgrifiwyd arolygiad diweddar gan Arolygiaeth Gofal Cymru fel gwyngalch, a dywedwyd wrth staff am ‘gydymffurfio’. Mae teuluoedd yn cael eu methu a'u rhwygo'n ddarnau, mae plant yn cael eu dwyn oddi ar rieni cariadus a’r rheini sy’n dioddef cam-drin domestig yn cael eu gorfodi, wedyn, i ddod i gysylltiad â'r camdriniwr.

 

Gwybodaeth Ychwanegol:

Yn achos un teulu, cafodd plentyn ei ddwyn oddi ar ferch a ddioddefodd cam-drin corfforol a rhywiol erchyll gan ei chyn-bartner, yn dilyn proses yn y Llys i Deuluoedd lle defnyddiwyd tystiolaeth ddethol i fodloni’r trothwy. Cafodd y dioddefwr ddim llai na 9 o weithwyr cymdeithasol gwahanol mewn cyfnod o 12 mis, a 4 mewn 3 wythnos yn dilyn genedigaeth ei phlentyn. Yn fwyaf diweddar, fe adawodd y Gweithiwr Cymdeithasol oedd wedi bod gyda’r ddynes am lai na 6 mis gan ddweud wrth y ddynes ‘na allai, mwyach, weithio i Wasanaethau Plant Cyngor Caerdydd gan eu bod mewn helbul ac yn methu.’ Ni all y sefyllfa hon barhau, ni ddylid distrywio teuluoedd oherwydd bod sefydliad, neu staff y sefydliad hwnnw, yn methu rheoli llwythi gwaith, ac yn meddu ar agenda i ddwyn pob achos gerbron y llys gan gynnig dim cefnogaeth ac ymyrraeth, neu weithio i gadw teuluoedd gyda’i gilydd.

 

Back of a person's head

Description automatically generated with low confidence

 

 

Statws

Yn ei gyfarfod ar 04/10/2021 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.

 

Nododd y Pwyllgor rôl Arolygiaeth Gofal Cymru wrth asesu perfformiad awdurdodau lleol, a bod proses glir ar waith iddynt godi pryderon yn uniongyrchol gyda Llywodraeth Cymru. Felly, cytunodd yr Aelodau i nodi a chau'r ddeiseb.

 

Gellir gweld manylion llawn ynghylch trafodaeth y Pwyllgor o'r ddeiseb hon a'r dogfennau cysylltiedig ar y tab Cyfarfodydd uchod.

Cafodd ei thrafod gyntaf gan y Pwyllgor Deisebau ar 04/10/2021.

 

 

Etholaeth a Rhanbarth y Senedd

  • Gogledd Caerdydd
  • Canol De Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

 

 

 

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 24/09/2021