P-06-1198 Dylai Gweinidogion Llywodraeth Cymru achub y coed, y gwrychoedd a'r caeau yng Nghefn yr Hendy, Meisgyn

Wedi'i gwblhau

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Sophie Seymour, ar ôl casglu cyfanswm o 334 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:       

Rydym yn annog Llywodraeth Cymru i atal ei chynlluniau i werthu'r 49 erw o gaeau gleision ym Meisgyn ar gyfer 460 o dai. Gofynnwn iddi beidio â gwerthu'r tir ar gyfer codi tai a rhoi'r gorau i'w chynlluniau ar gyfer y datblygiad. Rydym yn annog Gweinidogion Cymru i roi sylw i’r argyfwng hinsawdd, cadw at egwyddorion Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol a thynnu yn ôl y cynlluniau ar gyfer y caeau hyn. Gan na fydd ysgol newydd yn cael ei darparu ar y safle, bydd hyn hefyd yn achosi mwy o draffig ar y ffyrdd a llygredd.

 

Gwybodaeth Ychwanegol:

Mae'r caeau'n ffinio ar Goed-yr-Hendy (coetir hynafol), Afon Clun a Chors y Pant, sy'n safle gwarchod natur. Mae gan y caeau lawer o goed a fydd yn cael eu colli oherwydd adeiladu ffyrdd newydd ar gyfer yr ystâd newydd. Bydd gwaith codi tai yn niweidio'r gwrychoedd a'r glasbrennau. Mae Coed-yr-Hendy a’r caeau yn gartref i nifer fawr o adar, mamaliaid bach a phryfed; gwelir adar ac ystlumod yn gyson yn hela eu bwyd uwchben y caeau - ni ddylem fynd â hyn oddi wrthynt. Bydd adeiladu ar y caeau hyn yn cael effaith drychinebus ar fywyd gwyllt lleol a'r system ecolegol leol.

Yn sgil y datganiad ar argyfwng hinsawdd y wlad hon, mae’n hollbwysig cadw ein gwrychoedd, ein coed a’n mannau gwyrdd o gofio eu bod yn amsugno ac yn hidlo carbon deuocsid a llygryddion aer eraill. Hefyd, maent yn helpu i ddraenio dŵr glaw a lleihau erydiad pridd. Byddai parhau i ffermio defaid ar y caeau hyn yn dod â buddion aruthrol i’n hamgylchedd ym Meisgyn a’r tu hwnt.

 

Macro Shot of Grass Field

 

 

Statws

Yn ei gyfarfod ar 04/10/2021 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.

 

Nododd y Pwyllgor, o ystyried sefyllfa gontractiol Llywodraeth Cymru, na ellid gwneud fawr ddim i atal y gwerthiant, a bod adeiladu tai yn fater cynllunio i raddau helaeth. Roedd y Pwyllgor yn cydymdeimlo â'r deisebydd ynglŷn â’r mater hwn, gan ddod i'r casgliad nad oedd unrhyw lwybrau pellach y gallai’r Pwyllgor fynd ar eu trywydd mewn perthynas â’r mater, a chytunodd i gau’r ddeiseb.

 

Gellir gweld manylion llawn ynghylch trafodaeth y Pwyllgor o'r ddeiseb hon a'r dogfennau cysylltiedig ar y tab Cyfarfodydd uchod.

Cafodd ei thrafod gyntaf gan y Pwyllgor Deisebau ar 04/10/2021.

 

 

Etholaeth a Rhanbarth y Senedd

  • Pontypridd
  • Canol De Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

 

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 24/09/2021