P-06-1189 Darparu grantiau ffioedd dysgu i gefnogi myfyrwyr meddygaeth sy'n astudio meddygaeth fel ail radd

Wedi'i gwblhau

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Trystan Gruffydd, ar ôl casglu cyfanswm o 54  lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:         

Mae’n rhaid i fyfyrwyr sy’n astudio cyrsiau meddygaeth israddedig sydd eisoes wedi astudio gradd gyntaf dalu £9,250 o flaen llaw ar gyfer ffioedd dysgu, sef cyfanswm o £37,000 erbyn dechrau eu pedwaredd flwyddyn astudio.

 

Mae llawer o fyfyrwyr yn gorfod gweithio swyddi rhan-amser yn ystod eu cwrs heriol, ac mae’n rhaid iddynt ddod o hyd i gymorth allanol. Dylid darparu grantiau ffioedd dysgu i’r myfyrwyr meddygaeth hyn er mwyn atal myfyrwyr rhag peidio â gallu canolbwyntio ar eu hastudiaethau na’u hariannu.

 

A close-up of some coins

Description automatically generated with medium confidence

 

 

Statws

Yn ei gyfarfod ar 04/10/2021 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.

 

Roedd y Pwyllgor yn cydymdeimlo â'r deisebydd ynghylch y mater hwn. Fodd bynnag, yng ngoleuni ymateb y Llywodraeth a oedd yn nodi nad yw’n bwriadu ar hyn o bryd gymryd unrhyw gamau pellach mewn perthynas â’r mater hwn, daeth y Pwyllgor i'r casgliad nad oedd unrhyw gamau pellach y gallai eu cymryd, a chytunodd i gau'r ddeiseb a diolch i'r deisebydd.

 

Gellir gweld manylion llawn ynghylch trafodaeth y Pwyllgor o'r ddeiseb hon a'r dogfennau cysylltiedig ar y tab Cyfarfodydd uchod.

Cafodd ei thrafod gyntaf gan y Pwyllgor Deisebau ar 04/10/2021.

 

 

Etholaeth a Rhanbarth y Senedd

  • Pontypridd
  • Canol De Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 24/09/2021