NDM7654 Cynnig i benodi Comisiynydd Safonau y Senedd

NDM7654 Jayne Bryant (Gorllewin Casnewydd)

Cynnig bod y Senedd:

1. Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Safonau Ymddygiad: Penodi'r Comisiynydd Safonau a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 10 Mawrth 2021 ("yr adroddiad").

2. O dan adran 1(2) o Fesur Comisiynydd Safonau Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2009, yn penodi Douglas Bain CBE TD yn Gomisiynydd Safonau y Senedd o dan y Mesur hwnnw, am gyfnod o chwe blynedd gan ddechrau ar 1 Ebrill 2021.

3. O dan baragraffau 1 a 2 o'r Atodlen i Fesur Comisiynydd Safonau Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2009:

a) yn cytuno ar becyn taliadau'r Comisiynydd, yn unol â pharagraff 1(b) o'r Atodlen i'r Mesur hwnnw, fel y nodir yn Atodiad A i'r adroddiad;

b) yn dirprwyo, yn unol â pharagraff 2 o'r Atodlen i'r Mesur hwnnw, y gwaith o wneud penderfyniadau ynghylch addasu pecyn taliadau’r Comisiynydd yn flynyddol i Glerc y Senedd; ac

c) yn dirprwyo, yn unol â pharagraff 2 o'r Atodlen i'r Mesur hwnnw, y gwaith o bennu’r holl delerau eraill y mae penodiad o'r fath i gael effaith arnynt i Glerc y Senedd.

Mesur Comisiynydd Safonau Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2009

Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad: Penodi’r Comisiynydd Safonau

Math o fusnes: Dadl

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 16/06/2021