Gwaddol Pwyllgorau y Pumed Senedd

Ar ddiwedd pob Senedd, mae pwyllgorau'n edrych yn ôl ar eu gwaith dros y pum mlynedd blaenorol, ac yn meddwl am y cyngor yr hoffent ei roi i’r pwyllgor nesaf.

 

Gellir gwneud adroddiadau gwaddol ar sawl ffurf. Mae rhai yn edrych yn ôl ac yn tynnu sylw at brif gyflawniadau’r pwyllgor. Mae'n well gan rai ohonynt edrych tua’r dyfodol ac, yn seiliedig ar eu profiad, gwneud argymhellion ar gyfer gwaith y dylai pwyllgorau yn y dyfodol ei wneud. Mae rhai yn gwneud y ddau.

 

Maent yn ffynhonnell ddefnyddiol o wybodaeth i bwyllgorau newydd, yr Aelodau sy'n gwasanaethu arnynt, ac i unrhyw un sy'n ymddiddori yn eu gwaith. Gallant helpu pob un ohonom i ddeall beth sydd wedi digwydd yn y gorffennol, a'r grymoedd a fydd yn dylanwadu ar beth sy'n digwydd nesaf.

 

Mae rhestr lawn o adroddiadau gwaddol ar gyfer pwyllgorau'r Bumed Senedd (2016-2021) ar gael isod.

 

>>>> 

>>>Fforwm y Cadeiryddion<link>https://senedd.cymru/media/sb5k13td/cr-ld14322-w.pdf</link>

>>>Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig<link>https://senedd.cymru/media/jhobeuq3/cr-ld14312-w.pdf</link>

>>>Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu<link>https://senedd.cymru/media/u3ghnyj0/cr-ld14317-w.pdf</link>

>>>Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau<link>https://senedd.cymru/media/xanlcek4/cr-ld14304-w.pdf</link>

>>>Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau<link>https://senedd.cymru/media/fwih5vba/cr-ld14299-w.pdf</link>

>>>Y Pwyllgor Cyllid<link>https://senedd.cymru/media/giqmxyvx/cr-ld14321-w.pdf</link>

>>>Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon<link>https://senedd.cymru/media/wudbojcj/cr-ld14287-w.pdf</link>

>>>Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad<link>https://senedd.cymru/media/gb1fzy1b/cr-ld14319-w.pdf</link>

>>>Y Pwyllgor Deisebau<link>https://senedd.cymru/media/j4lfixa5/cr-ld14314-w.pdf</link>

>>>Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus<link>https://senedd.cymru/media/r2xdaoxa/cr-ld14316-w.pdf</link>

>>>Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad<link>https://senedd.cymru/media/4m3lkpyy/cr-ld14315-w.pdf</link>

<<< 

Math o fusnes: Arall

Cyhoeddwyd gyntaf: 08/03/2021