Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013

Bil Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru), Bil Llywodraeth, a gyflwynwyd gan Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg a Sgiliau. Cyfeiriodd y Pwyllgor Busnes y Bil at y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

 

Gwybodaeth am y Bil

 

Mae’r Bil Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) yn cynnwys darpariaeth i ymyrryd mewn ysgolion sy’n achosi pryder, gwella ysgolion, trefniadaeth ysgolion, cynlluniau strategol Cymraeg mewn addysg, cyfarfodydd blynyddol â rhieni, cwnsela mewn ysgolion, mentrau brecwast am ddim mewn ysgolion cynradd a chodi taliadau hyblyg am brydau ysgol.

 

Cyfnod presennol y Bil

 

Daeth Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013, yn gyfraith yng Nghymru ar 4 Mawrth 2013.

 

Cofnod o Hynt y Bil yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru

 

Mae’r tabl canlynol yn nodi dyddiadau pob un o gyfnodau’r Bil wrth iddo fynd drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

 

Cyfnod

Dogfennau


Cyflwyno’r Bil - 23 Ebrill 2012


Bil Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) fel y’i cyflwynwyd (PDF, 558KB)

 

Memorandwm Esboniodol (PDF, 583KB)

 

Datganiad y Llywydd am Gymhwysedd Deddfwriaethol: 23 Ebrill 2012 (PDF, 126KB)

 

Adroddiad y Pwyllgor Busnes ar yr amserlen ar gyfer ystyried y BiI (PDF, 73KB)

Crynodeb y Gwasanaeth Ymchwil o’r Bil (PDF, 452KB)

Datganiad ysgrifenedig gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau: 26 Marwth 2012

 

Datganiad ysgrifenedig gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau: 24 Ebrill 2012


Dataganiad yn y Llawn:  Cyflwyno Bil Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru): 24 Ebrill 2012


Cyfnod 1
- Pwyllgor yn ystyried yr egwyddorion cyffredinol


Ymgynghoriad

Ystyriodd y Pwyllgor y Bil ar y dyddiadau canlynol:


25 Ebrill 2012 (preifat)

9 Mai 2012

31 Mai 2012

13 Mehefin 2012

27 Mehefin 2012

11 Gorffennaf 2012

19 Gorffennaf 2012
26 Medi 2012
4 Hydref 2012 (preifat)

Gohebiaeth y Gweinidog


Adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor (PDF, 937KB)

Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (PDF, 661KB)


Cyfnod 1
- Dadl yn y Cyfarfod Llawn ar yr egwyddorion cyffredinol

 


Cytunodd y Cynulliad ar egwyddorion cyffredinol y Bil ar ôl dadl Cyfnod 1 yn y Cyfarfod Llawn ar 23 Hydref 2012.

Penderfyniad Ariannol


Cytunwyd ar Benderfyniad Ariannol ynghylch Bil Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) yn y Cyfarfod Llawn ar 23 Hydref 2012.


Cyfnod 2
- Pwyllgor yn ystyried y gwelliannau

 

Ystyriwyd gwelliannau Cyfnod 2 14 Tachwedd 2012 ar 28 Tachwedd 2012.

 

Hysbysiad Ynghylch Gwelliannau: 5 Tachwedd 2012 (PDF, 129KB)
Hysbysiad Ynghylch Gwelliannau: 7 Tachwedd 2012 (PDF, 118KB)
Rhestr o Welliannau wedi’u Didoli: 14 Tachwedd 2012 (PDF, 207KB)
Grwpio gwelliannau: 14 Tachwedd 2012 (PDF, 69KB)

Hysbysiad Ynghylch Gwelliannau: 21 Tachwedd 2012 (PDF, 52KB)

Rhestr o Welliannau wedi’u Didoli: 28 Tachwedd 2012 (PDF, 148KB)

Grwpio gwelliannau: 28 Tachwedd 2012 (PDF, 71KB)

Crynodeb o'r newidiadau a wnaed yng Nghyfnod 2 (PDF, 135KB)

 

Bil Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru), fel y’i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 2. (Caiff y gwelliannau i’r Bil ers y fersiwn flaenorol eu nodi ar ochr dde’r dudalen.) (PDF, 569KB)

 

Memorandwm Esboniadol, diwygiwyd ar ôl Cyfnod 2 (PDF, 823KB)


Cyfnod 3
- Y Cyfarfod Llawn yn ystyried y gwelliannau


Cafodd y gwelliannau eu hystyried a’u gwaredu yn ystod trafodion Cyfnod 3 yn y Cyfarfod Llawn ar 15 Ionawr 2013.

Hysbysiad Ynghylch Gwelliannau: 2 Ionawr 2013 (PDF, 91KB)

Hysbysiad Ynghylch Gwelliannau: 8 Ionawr 2013 (PDF, 104KB)

Rhestr o Welliannau wedi’u Didoli: 15 Ionawr 2013 (PDF, 166KB)

Grwpio Gwelliannau: 15 Ionawr 2013 (PDF, 65KB)Cyfnod 4
– Pasio’r Mesur yn y Cyfarfod Llawn


Cytunodd y Cynulliad ar y Bil ar 15 Ionawr 2013 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Y Bil Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru), fel y’i pasiwyd (PDF, 440KB)


Dyddiad Cydsyniad Brenhinol

 


Rhoddwyd Cydsyniad Brenhinol (PDF, 41KB) ar 4 Mawrth 2013. 

Manylion cysylltu
Clerc:
Liz Wilkinson
Ffôn: 029 20898025

Cyfeiriad:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

 

Ffacs: 029 2089 8032
E-bost: PwylgorPPI@Cymru.gov.uk

Math o fusnes: Bil

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Llywodraeth;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 12/06/2013

Dogfennau

Ymgynghoriadau