P-05-1140 Dylid adolygu'r canllawiau ar gyfer Prydau Ysgol Am Ddim, gan ddileu'r opsiwn ar gyfer dosbarthu parseli bwyd

Wedi'i gwblhau

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Sarah Rees, ar ôl casglu cyfanswm o 205 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:         

Cafodd delweddau ofnadwy o barseli bwyd yn Lloegr eu dosbarthu, gan arwain at San Steffan yn ymrwymo i ddarparu talebau i bawb. Mae 3 chyngor yn dal i ddosbarthu parseli bwyd yng Nghymru. Mae teuluoedd wedi rhannu delweddau o barseli sy’n brin iawn o ddewis sydd ddim yn bodloni gofynion dietegol, ac yn ôl adroddiadau, sy’n cynnwys cynnyrch ffres wedi mowldio. Dyw rhai rhieni ddim yno i dderbyn y parseli oherwydd eu bod yn y gwaith, a bydd eisiau bwyd ar y plant, o ganlyniad.

 

Gwn beth yw’r stigma sy’n gysylltiedig â phrydau ysgol am ddim, mae’n bryd grymuso teuluoedd a gadael iddyn nhw ddewis yr hyn y mae eu plant yn ei fwyta.

 

Gwybodaeth Ychwanegol:

Yr arweiniad sy’n cefnogi rhieni orau yw ymrwymo i daliadau BACS yn ddiofyn, gyda thalebau’n cael eu darparu pan ofynnir amdanynt.

 

Mae Sefydliad Bevan yn argymell y dylai pob awdurdod lleol ddarparu taliadau arian parod. i osgoi problemau gydag ansawdd y bwyd mewn parseli – a faint o fwyd sydd ynddynt – yn ogystal ag osgoi stigma.

 

Mae'r Grŵp Gweithredu ar Dlodi Plant yn amlinelli pam mai arian parod yw’r dewis cyntaf:

* Mae arian parod yn rhoi urddas i bobl trwy gael gwared ar y stigma sy'n aml yn mynd law yn llaw â defnyddio cefnogaeth mewn nwyddau, neu dalebau.

* Mae taliadau arian parod yn cynnig dewis a rheolaeth trwy alluogi teuluoedd i ddefnyddio cefnogaeth mewn ffordd sy'n gweithio orau iddyn nhw, gan eu galluogi i ddiwallu'r anghenion lluosog sydd ganddyn nhw.

* Arian parod yw'r hyn sy’n well gan y rhan fwyaf o deuluoedd incwm isel.

* Mae arian parod yn dileu'r trefniadau cymhleth neu ddrud sy’n gysylltiedig â chyflenwyr cymorth mewn nwyddau.

* Mae taliadau arian parod yn caniatáu gwell gwerth am arian i deuluoedd

* Mae’n hwb i’r economi leol gan eu bod nhw’n fwy tebygol o wario’r arian gyda manwerthwyr lleol ac annibynnol, yn hytrach na mewn archfarchnadoedd.

 

 

 

Statws

Yn ei gyfarfod ar 20/09/2021 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.

 

Nododd y Pwyllgor fod y ddeiseb yn ymdrin â mater pwysig ond roedd plant wedi dychwelyd i’r ysgol ers Ebrill 2021. Gan hynny, cytunodd yr aelodau i ysgrifennu at y Gweinidog Addysg a’r Gymraeg, yn gofyn iddo nodi’r materion a godwyd yn y ddeiseb fel rhan o’r adolygiad a oedd yn cael ei  gynnal ar hyn o bryd i’r meini prawf cymhwystra ar gyfer prydau ysgol am ddim.  Wrth wneud hynny cytunodd y Pwyllgor i gau’r ddeiseb a diolch i’r deisebydd.

 

Gellir gweld manylion llawn ynghylch trafodaeth y Pwyllgor o'r ddeiseb hon a'r dogfennau cysylltiedig ar y tab Cyfarfodydd uchod.

Cafodd ei thrafod gyntaf gan y Pwyllgor Deisebau ar 16/03/2021.

 

Etholaeth a Rhanbarth y Senedd

  • De Caerdydd a Phenarth
  • Canol De Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 02/03/2021