P-05-1103 Rhowch derfyn ar gymhwyso'r un cyfyngiadau Covid-19 ar draws Cymru gyfan

Wedi'i gwblhau

 

P-05-1103 Rhowch derfyn ar gymhwyso'r un cyfyngiadau Covid-19 ar draws Cymru gyfan

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Mark James Simpson, ar ôl casglu cyfanswm o 7,995 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:         

Mae cyfraddau heintio Covid-19 yn amrywio'n fawr ar draws Cymru. Mae cyfraddau rhai ardaloedd ymysg yr uchaf yn y DU ac mae rhai ymysg yr isaf. Mae llawer o filltiroedd yn aml rhwng yr ardaloedd â'r cyfraddau uchaf ac isaf. Mae cyfyngiadau Covid-19 yn achosi difrod economaidd aruthrol, diweithdra cynyddol a chau nifer helaeth o fusnesau. Pan fydd cyfraddau'n uchel iawn, mae’n bosibl mai cyfyngiadau llym yw'r unig ffordd o reoli lledaeniad yr haint ond, pan fo cyfraddau'n isel, mae'r difrod economaidd a’r niwed iechyd yn anghymesur o uchel.

 

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae'r rhan fwyaf o fusnesau yn ardaloedd gwledig Cymru, lle mae cyfraddau heintio’n tueddu i fod yn isel, yn fregus iawn a bydd rhagor o gyfyngiadau sy'n effeithio ar eu gallu i fasnachu’n gorfodi llawer mwy i gau'n barhaol. Bydd hyn yn cael effaith ddinistriol ar ardaloedd lle mae diweithdra eisoes yn uchel a chyflogau'n is na'r cyfartaledd cenedlaethol, gan orfodi llawer o bobl o oedran gweithio i adael ardaloedd gwledig, yn aml am byth. Cydnabyddir bod effeithiau andwyol y cyfyngiadau ar iechyd pobl yn cyfrannu'n helaeth at y nifer fawr o farwolaethau ychwanegol sy'n digwydd yn ystod y pandemig nad ydynt yn deillio o haint coronafeirws.

Yr unig ffordd o leihau'r difrod economaidd a’r niwed iechyd a achosir gan gyfyngiadau Covid-19 wrth reoli cyfraddau heintio mewn ardaloedd â chyfraddau uchel yw defnyddio dull gweithredu haenog, fel sydd wedi'i wneud yn gyson ac yn llwyddiannus yn yr Alban a Lloegr.

 

 

 

Statws

Yn ei gyfarfod ar 16/03/2021 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.

 

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf ac, o gofio mai hwn yw cyfarfod olaf y Pwyllgor cyn etholiadau’r Senedd a’r tebygolrwydd y bydd amgylchiadau’n parhau i newid erbyn i’w bwyllgor olynol gael ei sefydlu, cytunodd y Pwyllgor i gau’r ddeiseb a diolch i'r deisebydd.

 

Gellir gweld manylion llawn ynghylch trafodaeth y pwyllgor o'r ddeiseb hon a'r dogfennau cysylltiedig ar y tab Cyfarfodydd uchod.

Cafodd ei hystyried gyntaf gan y Pwyllgor Deisebau ar 16/03/2021.

 

 

Etholaeth a Rhanbarth y Senedd

  • Ynys Môn
  • Gogledd Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

 

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 14/01/2021