Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol - Adroddiadau gan y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

O dan Reol Sefydlog 29, mae’n ofynnol i Lywodraeth Cymru gyflwyno Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (LCM) a Chynnig Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â Biliau'r DU sy'n gwneud darpariaeth o fewn pwerau deddfwriaethol y Cynulliad (hynny yw, o fewn yr 20 pwnc yn Atodlen 7 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006) neu sy'n addasu cymhwysedd deddfwriaethol (pwerau) y Cynulliad. 

Ar ôl gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol, bydd y Pwyllgor Busnes yn ei gyfeirio at bwyllgor priodol. Yna rhaid i'r Pwyllgor ystyried y Memorandwm a chyflwyno adroddiad arno'n unol â'r terfyn amser a bennwyd gan y Pwyllgor Busnes. 

Mae Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol a gyfeiriwyd at y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol wedi'u rhestru isod. 

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Cyhoeddwyd gyntaf: 06/06/2013

Dogfennau