P-05-1077 Peidiwch â newid ffin bleidleisio de Ystrad Mynach

Wedi'i gwblhau

 

P-05-1077 Peidiwch â newid ffin bleidleisio de Ystrad Mynach

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Philip Morris, ar ôl casglu 912 o lofnodion ar-lein a 443 lofnodion ar bapur, sef cyfanswm o 1,355 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:       

Mae gan Gomisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru gynigion datblygedig iawn, sydd bellach gerbron Llywodraeth Cymru, a fyddai'n symud ystâd Melin yr Efail a Cwrt Coopers i gyngor cymuned Llanbradach. Ni hysbyswyd trigolion yr ardal gyfan hon, er bod eu cynghorwyr cymuned lleol yn gwbl ymwybodol. Nid oes neb wedi ymgynghori â ni. Dim drwy hap a damwain y cawsom wybod bod y cynigion hyn yn bodoli.

 

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae'r cynigion hyn yn ein gwahanu â’n cymuned, gan fynd â'n pleidlais o’r gymuned rydym yn cymryd rhan weithredol ynddi a’i rhoi i gymuned nad ydym yn rhan ohoni. Nod y ddeiseb hon yw rhoi gwybod i chi, ein cynrychiolwyr yn y Senedd, am ein gwrthwynebiad cryf i'r newidiadau arfaethedig i ffin bleidleisio de Ystrad Mynach. Rydym yn mynnu peidio â chael ein gwahanu â'n cymuned ac yn hyderu y byddwch yn cymryd y camau priodol i sicrhau nad ydym yn rhan o'r cynnig.

 

A large brick building

Description automatically generated

 

 

Statws

Yn ei gyfarfod ar 15/12/2020 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.

 

Nododd y Pwyllgor y ddeiseb a'r wybodaeth bellach a gafwyd. Cydnabu fod y cyfnod statudol ar gyfer cyflwyno sylwadau i Weinidogion Cymru ar y cynnig hwn yn dod i ben yn fuan a nododd ei ddisgwyliad y bydd y ddeiseb yn cael ei hystyried fel rhan o hyn. Cytunodd y Pwyllgor i ddwyn sylw’r Gweinidog i sylwadau ychwanegol y deisebydd ac, yn unol â’i benderfyniad ar ddeiseb flaenorol nad yw’n briodol iddo graffu ar gynigion diwygio ffiniau penodol, penderfynodd gau’r ddeiseb.

 

Gellir gweld manylion llawn ynghylch trafodaeth y pwyllgor o'r ddeiseb hon a'r dogfennau cysylltiedig ar y tab Cyfarfodydd uchod.

Cafodd ei hystyried gyntaf gan y Pwyllgor Deisebau ar 15/12/2020.

 

Etholaeth a Rhanbarth y Senedd

  • Caerffili
  • Dwyrain De Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

 

 

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 04/12/2020