Deddf Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Ieithoedd Swyddogol) 2012

Bil Cynulliad Cenedlaethol Cymru (leithoedd Swyddogol), Bil y Comisiwn, a gyflwynwyd gan Rhodri Glyn Thomas, Comisiynydd y Cynulliad sy’n gyfrifol am y Gymraeg. Mae’r Pwyllgor Busnes wedi rhoi’r gwaith o graffu ar y Bil i’r Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol.

 

Gwybodaeth am y Bil

Diben y Bil oedd nodi dyletswyddau’r Cynulliad Cenedlaethol a Chomisiwn y Cynulliad mewn perthynas â darparu gwasanaethau dwyieithog yn glir ar sail statudol.

 

Cyfnod presennol


Daeth Deddf Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Ieithoedd Swyddogol) 2012 yn gyfraith yng Nhgymru ar 12 Tachwedd 2012 (gwefan allanol).

 

Cofnod o daith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru


Mae’r tabl a ganlyn yn nodi’r dyddiadau ar gyfer pob cyfnod o daith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

 

Cyfnod

Dogfennau

Cyflwyno’r Bil – 30 Ionawr 2012


Bil Cynulliad Cenedlaethol Cymru (leithoedd Swyddogol) (PDF 70KB)

Memorandwm Esboniadol (PDF 544KB)

Datganiad y Llywyd am Gymhwysedd Deddfwriaethol: 30 Ionawr 2012 (PDF 157KB)

Adroddiad ar yr amserlen i ystyried Bil Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Ieithoedd Swyddogol) (PDF 70KB)


Cyfnod 1 – Pwyllgor yn ystyried yr egwyddorion cyffredinol


Ymgynghoriad

Ystyriodd y Pwyllgor y Bil ar y dyddiadau canlynol:

1 Chwefror 2012
9 Chwefror 2012
1 Mawrth 2012
7 Mawrth 2012
15 Mawrth 2012
21 Mawrth 2012
29 Mawrth 2012 (preifat)
25 Ebrill (preifat)


Tystiolaeth Ategol gan Gomiswn y Cynulliad (PDF 68KB)

Adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor (PDF 734KB)

Cyfnod 1 - Dadl yn y Cyfarfod Llawn ar yr egwyddorion cyffredinol


Cytunodd y Cynulliad ar egwyddorion cyffredinol y Bil ar ôl dadl Cyfnod 1 yn y Cyfarfod Llawn ar 16 Mai 2012.

Penderfyniad Ariannol


Cytunwyd ar Benderfyniad Ariannol ynghylch Bil Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Ieithoedd Swyddogol) yn y Cyfarfod Llawn ar  22 Mai 2012.

Cyfnod 2 - Pwyllgor yn ystyried y gwelliannau


Ystyriwyd gwelliannau Cyfnod 2 21 Mehefin 2012.

Hysbysiad Ynghylch Gwelliannau: 12 Mehefin 2012 (PDF 77KB)

Hysbysiad Ynghylch Gwelliannau: 14 Mehefin 2012 (PDF 71KB)

Rhestr o Welliannau Wedi’u Didoli: 21 Mehfin 2012 (PDF 77KB)

Grwpio Gwelliannau: 21 Mehefin 2012 (PDF 96KB)

Cofnodion Cryno

Bil Cynulliad Cenedlaethol Cymru (leithoedd Swyddogol), fel y’I diwygiwyd ar ôl Cyfnod 2 (PDF 65KB) (
Caiff y gwelliannau i’r Bil ers y fersiwn flaenorol eu nodi ar ochr dde’r dudalen.)

Memorandwm Esboniadol, diwygiwyd ar ôl Cyfnod 2 (PDF 556KB)


Y Gwasanaeth Ymchwil: Crynodeb o’r newidiadau a wnaed yng Nghyfnod 2 (PDF 65KB)

 

Tystiolaeth Ategol gan Gomiswn y Cynulliad (PDF 90KB)

Cyfnod 3 - Y Cyfarfod Llawn yn ystyried y gwelliannau


Ystyriwyd trafodion Cyfnod 3 yn y Cyfarfod Llawn 3 Hydref 2012.


Hysbysiad Ynghylch Gwelliannau: 25 Medi 2012 (PDF 55KB)

Hysbysiad Ynghylch Gwelliannau: 26 Medi 2012 (PDF 62KB)

 

Rhestr o Welliannau Wedi’u Didoli: 3 Hydref 2012 (PDF 66KB)

 

Grwpio Gwelliannau: 3 Hydref 2012 (PDF 62KB)

Nodyn briffio ar y Bil mewn cysylltiad â chymhwysedd deddfwriaethol, Prif Gynghorydd Cyfreithiol, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, 2 Hydref 2012 (PDF 70KB)

Cyfnod 4 - Pasio’r Bil yn y Cyfarfod Llawn


Y Cynulliad yn derbyn y Bil 3 Hydref 2012, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Bil Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Ieithoedd Swyddogol), fel y’i pasiwyd (PDF 64KB)

 

Dyddiad Cydsyniad Brenhinol


Rhoddwyd Cydsyniad Brenhinol ar 12 Tachwedd 2012. (PDF 52KB)

 

Gwybodaeth gyswllt

 

Clerc: Gareth Williams

 

Ffôn: 0300 200 6565

 

Cyfeiriad Postio:

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Bae Caerdydd

Caerdydd

CF99 1NA

 

E-bost: cysylltu@cynulliad.cymru

Math o fusnes: Deddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 12/02/2014

Dogfennau

Ymgynghoriadau