P-05-1025 Tegwch i fyfyrwyr sy'n sefyll arholiadau yn 2021

Wedi'i gwblhau

 

P-05-1025 Tegwch i fyfyrwyr sy'n sefyll arholiadau yn 2021

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan National Education Union Cymru, ar ôl casglu cyfanswm o 2,022 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:         

Fel y mae'r Gweinidog Addysg yn ei gydnabod, mae'r wythnosau diwethaf wedi bod yn eithriadol o anodd i bobl ifanc sydd eisoes wedi'u rhoi dan anfantais oherwydd Covid-19. Rydym yn croesawu ymddiheuriad y Gweinidog Addysg. Yn awr, mae'n hanfodol bod Llywodraeth Cymru yn cymryd camau brys i sicrhau bod myfyrwyr sydd i fod i sefyll arholiadau safon uwch, Bagloriaeth Cymru a TGAU yn 2021 yn cael eu trin yn deg ac nad oes unrhyw un dan anfantais.

 

Croesewir yr adolygiad annibynnol a gynllunnir yn fawr, ac edrychwn ymlaen at glywed rhagor o fanylion.

 

Gwybodaeth Ychwanegol

​Yng Nghymru, gyda lefelau AS, a mwy o ffocws ar waith cwrs, mae gennym sail fwy cadarn ar gyfer barnu gwaith myfyrwyr. Fodd bynnag, mae'n rhaid i lwfansau gael eu gwneud ar gyfer yr amser y mae myfyrwyr wedi methu yn yr ysgol neu'r coleg.

 

Mae'n amlwg i'n haelodau bod angen i Lywodraeth Cymru wneud newidiadau i arholiadau'r flwyddyn nesaf er mwyn magu hyder bod y graddau a ddyfernir y mae cyfleoedd pobl ifanc mewn bywyd yn cael eu penderfynu arnynt, yn cydnabod ac yn gwobrwyo eu cyflawniadau'n briodol.

 

Credwn hefyd y dylai Llywodraeth Cymru ganolbwyntio nawr ar:

 

• Lleihau cynnwys y cwricwlwm a gaiff ei asesu ar gyfer arholiadau TGAU, Bagloriaeth Cymru a safon uwch yr haf nesaf, drwy wneud rhai topigau'n ddewisol ar draws pob pwnc.

 

• Gweithio gydag athrawon, darlithwyr, arweinwyr ac undebau llafur i ddatblygu system Gymreig o raddau a asesir gan canolfannau cymedroli rhag ofn y bydd mwy o darfu ar arholiadau yr haf nesaf.

 

• Defnyddio'r cyfle hwn i ddatblygu system gadarn sy'n sicrhau bod pobl ifanc yn cael eu gwobrwyo am eu cyflawniadau ac nad ydynt yn cael eu dal yn ôl oherwydd eu cefndir.

 

An exam hall

 

 

Statws

Yn ei gyfarfod ar 09/02/2021 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.

 

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth a ddaeth i law ac, o ystyried bod y deisebwyr yn fodlon â’r penderfyniad i ddysgwyr a oedd i fod i sefyll arholiadau TGAU, UG a Safon Uwch yn 2021 gael Graddau a bennir gan Ganolfan, cytunodd y Pwyllgor i gau'r ddeiseb a diolch a llongyfarch y deisebwyr am eu gwaith.

 

Gellir gweld manylion llawn ynghylch trafodaeth y pwyllgor o'r ddeiseb hon a'r dogfennau cysylltiedig ar y tab Cyfarfodydd uchod.

Cafodd ei hystyried gyntaf gan y Pwyllgor Deisebau ar 13/10/2020.

 

 

Etholaeth a Rhanbarth y Senedd

  • De Caerdydd a Phenarth
  • Canol De Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

 

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 30/09/2020