P-05-988 Rhowch fynediad cyfartal at eu hysgolion a'u hathrawon i blant gweithwyr allweddol

Wedi'i gwblhau

 

P-05-988 Rhowch fynediad cyfartal at eu hysgolion a’u hathrawon i blant gweithwyr allweddol

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Catherine Evans, ar ôl casglu cyfanswm o 508 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:         

Mae plant gweithwyr allweddol mewn rhai rhannau o Gymru wedi’u heithrio o’r sesiynau ‘Ailgydio, Dal i Fyny, Paratoi’ yn eu hysgolion. Nid ydynt yn cael dim cyswllt wyneb yn wyneb â’u hathrawon na’u cyfeillion os oes hefyd angen i’w rhieni drefnu gofal plant ar eu cyfer er mwyn i’r rhieni hynny wneud gwaith hanfodol. Byddant yn cael gofal mewn canolfannau hamdden sydd heb ddigon o wybodaeth am ddarpariaeth o ran eu hiechyd, eu llesiant emosiynol a’u haddysg.

 

Dylai ysgolion gynllunio i gynnwys pob dysgwr y tymor hwn ac ym mis Medi.

 

Gwybodaeth Ychwanegol:

Mae canllawiau gan Lywodraeth Cymru ynghylch ailagor ysgolion yn datgan ‘y bydd yr holl ddysgwyr sy’n gallu gwneud hynny yn cael cyfle i fynd i’w hysgol neu eu lleoliad ar gyfer amser wyneb yn wyneb dros weddill tymor yr haf’.

 

https://llyw.cymru/diolgeu-addysg-canllawiau-gweithredol-i-ysgolion-lleoliadau-addysg-covid-19

 

A group of people in a room

Description automatically generated

 

 

Statws

Yn ei gyfarfod ar 03/11/2020 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.

 

Trafododd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf am y ddeiseb ac, yng ngoleuni’r sicrwydd a roddwyd gan y Gweinidog Addysg ynglŷn â blaenoriaethu plant gweithwyr allweddol a gan fod y deisebydd yn fodlon, cytunodd y Pwyllgor i gau'r ddeiseb a diolch i’r deisebydd am godi’r mater.

 

Gellir gweld manylion llawn ynghylch trafodaeth y pwyllgor o'r ddeiseb hon a'r dogfennau cysylltiedig ar y tab Cyfarfodydd uchod.

Cafodd ei hystyried gyntaf gan y Pwyllgor Deisebau ar 17/07/2020.

 

Etholaeth a Rhanbarth y Senedd

  • Sir Drefaldwyn
  • Canolbarth a Gorllewin Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

 

 

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 13/07/2020