Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru)

Y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru)

 

Bil Llywodraeth Cymru, a gyflwynwyd gan Kirsty Williams AS, y Gweinidog Addysg. Mae’r Pwyllgor Busnes wedi cyfeirio’r Bil at y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

 

Y Bill

 

Diben y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) yw sefydlu fframwaith deddfwriaethol newydd a diwygiedig i roi’r cwricwlwm a’r trefniadau asesu newydd ar waith yng Nghymru.

 

Mae rhagor o fanylion am y Bil i'w gweld yn y Memorandwm Esboniadol sy'n cyd-fynd ag ef.

 

Y cyfnod presennol


 

Mae'r Bil yng Nghyfnod 1 a hyn o bryd. Mae esboniad o'r gwahanol gyfnodau yn ystod hynt Biliau drwy Senedd Cymru i’w weld yn y Canllaw i Gyfnodau Biliau a Deddfau Cyhoeddus.

 

Hynt y Bil drwy Senedd Cymru

 

Mae'r tabl a ganlyn yn nodi'r dyddiadau ar gyfer pob cyfnod yn ystod hynt y Bil drwy Senedd Cymru.

 

Cyfnod

Dogfennau

Cyflwyno'r Bil: 6 Gorffennaf 2020

Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru), fel y’i cyflwynwyd(PDF 364KB)

 

Memorandwm Esboniadol (PDF 2.84MB)

 

Datganiad o Fwriad y Polisi ar gyfer Is-ddeddfwriaeth, pwerau gwneud cyfarwyddiadau a chanllawiau (PDF 440KB)

 

Datganiad y Llywydd: 6 Gorffennaf 2020 (PDF 113KB)

 

Y Pwyllgor Busnes - yr amserlen ar gyfer trafod y Bil Cwricwlwm a Asesu (Cymru) – 9 Gorffennaf 2020 (PDF, 60KB)

 

Crynodeb o’r Bil[Opens in a new browser window] (PDF 1MB)

Geirfa Ddwyieithog[Opens in a new browser window] (PDF 542KB)

Bilingual Glossary (PDF 542KB)

 

Cyfnod 1: Y Pwyllgor yn trafod yr egwyddorion cyffredinol

Cytunodd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar ei ddull gweithredu yng Nghyfnod 1 ar 9 Mehefin 2020.

 

Cytunodd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg i gasglu’r dystiolaeth a ganlyn i lywio ei waith craffu Cyfnod 1:

 

·         Tystiolaeth lafar (PDF 48.3KB)

·         Tystiolaeth ysgrifenedig (mae dadansoddiad o’r ymgynhoriad (PDF 350KB) ar gael)

·         Tystiolaeth fideo (PDF 80KB)

·         Tystiolaeth o’r trafodaethau bord gron rhithiol gyda rhanddeiliaid (PDF 144KB)

·         Tystiolaeth gan blant a phobl ifanc (PDF 350KB)


Trafododd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y Bil ar y dyddiadau a ganlyn:

 

Dyddiad ac Agenda

Diben y

Cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

9 Mehefin 2020

Trafod sut i graffu ar y Bil yng Nghyfnod 1

Preifat

Preifat

 14 Gorffennaf 2020

Sesiynau Tystiolaeth

Darllenwch y trawsgrifiad

 

Gweld y cyfarfod

Gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y sesiwn:
Y Gweinidog Addysg (PDF 642KB)

 

20 Gorffennaf 2020

Sesiynau Tystiolaeth

Darllenwch y trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

17 Medi 2020

Sesiynau Tystiolaeth

Darllenwch y trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

Gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y sesiwn:

Cymwysterau yng Nghymru (PDF 400KB) 

Estyn (PDF 383KB)

Mudiad Meithrin (PDF 267KB)

 

24 Medi 2020

Sesiynau Tystiolaeth

Darllenwch y trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

 

Gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y sesiwn:

Cymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau (Saesneg yn unig) (PDF 186KB)

Cymdeithas Genedlaethol y Prifathrawon Cymru (Saesneg yn unig) (PDF 101KB)

NASUWT (Saesneg yn unig) (PDF 187KB)

Undeb Addysg Cenedlaethol Cymru (PDF 171KB)

Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (PDF 436KB)

Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (Cyfieithwyd)

 

1 Hydref 2020

Digwyddiad ymgysylltu rhithwir (trwy wahoddiad yn unig)

Preifat

Preifat

8 Hydref 2020

Sesiynau Tystiolaeth

Darllenwch y trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

 

Gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y sesiwn:

Comisiynydd Plant Cymru (PDF 709KB)

Brooke, NSPCC, Yr Athro EJ Renold, Stonewall Cymru and Cymorth i Ferched Cymru (PDF 326KB)

Comisiynydd y Gymraeg (PDF 281KB)

 

15 Hydref 2020

Sesiynau Tystiolaeth

Darllenwch y trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

 

Gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y sesiwn:

Gwasanaeth Addysg Gatholig (Saesneg yn unig) (PDF 432KB)

Eglwys yng Nghymru (Saesneg yn unig)  (PDF 147KB)

 

 

21 Hydref 2020

Sesiynau Tystiolaeth

Darllenwch y trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

 

Gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y sesiwn:

Y Gweinidog Addysg (PDF 534KB)

 

 

 

 

 

 

Gohebiaeth Cyfnod 1


Llywodraeth Cymru

 

Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg gan y Gweinidog Addysg - gwybodaeth ychwanegol ar gyfer Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) yn dilyn y cyfarfod ar 21 Hydref (PDF 534KB)

 

Llythyr gan y Gweinidog Addysg at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch diwygiadau i'r Memorandwm Esboniadol – 1 Medi 2020  (PDF, 271KB)

 

Llythyr gan y Gweinidog Addysg at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch darpariaethau’r Bil sy’n ymwneud â Chrefydd, Gwerthoedd a Moeseg ac Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb – 12 Awst 2020 (PDF 642KB)

 

Llythyr gan y Gweinidog Addysg at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch goblygiadau ariannol – 4 Awst 2020 (PDF 278KB)

 

Llythyr at y Gweinidog Addysg gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch goblygiadau ariannol – 22 Gorffennaf 2020 (PDF 195KB)

 

Llythyr at y Gweinidog Addysg gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn gofyn am wybodaeth am ddarpariaethau'r Bil sy’n ymwneud â Chrefydd, Gwerthoedd a Moeseg ac Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb – 21 Gorffennaf 2020 (PDF 226KB)

 

Llythyr gan y Gweinidog Addysg at Suzy Davies AS ynghylch rôl y Gweithgor Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb – 20 Gorffennaf 2020 (PDF 288KB) (Saesneg yn unig)

 

Trafododd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad  y Bil ar y dyddiadau a ganlyn:

 

Dyddiad ac

Agenda

Diben y

Cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

 

5 Hydref 2020 

Sesiynau Tystiolaeth Lafar

 Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

 

Trafododd y Pwyllgor Cyllid y Bil ar y dyddiadau a ganlyn:

 

Dyddiad ac

Agenda

Diben y

Cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

21 Medi 2020 

Sesiynau Tystiolaeth Lafar

 Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

Cyfnod 1: Dadl yn y Cyfarfod Llawn ar yr egwyddorion cyffredinol

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

Goblygiadau ariannol

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.68, mae'r Llywydd wedi nodi bod angen penderfyniad ariannol ar gyfer y Bil hwn. Mae rhagor o wybodaeth am benderfyniadau ariannol ar gael yn adran 3 o’r Crynodeb o’r broses ar gyfer craffu ar Filiau Cyhoeddus.

Cyfnod 2: Y Pwyllgor yn trafod gwelliannau

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

Cyfnod 3: Trafod y gwelliannau yn y Cyfarfod Llawn

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

Cyfnod 4: Pasio'r Bil yn y Cyfarfod Llawn

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

Ar ôl Cyfnod 4

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

 

 

 

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Llinos Madeley

Rhif ffôn: 0300 200 6352

 

Cyfeiriad post:

Senedd Cymru

Bae Caerdydd

Caerdydd

CF99 1SN

 

E-bost: SeneddPPIA@cynulliad.cymru

 

Math o fusnes: Deddfwriaeth

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Llywodraeth;

Cyhoeddwyd gyntaf: 03/07/2020

Dogfennau

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu