Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2021-22

Gosododd Llywodraeth Cymru ei chyllideb ddrafft ar gyfer 2021-22 gerbron y Senedd i ganiatáu i’r Pwyllgor Cyllid graffu ar ei chynigion. Gall pwyllgorau eraill y Senedd hefyd ystyried y gyllideb ddrafft cyn y bydd yn derfynol.

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad Gwaith Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2021-22 (PDF, 2MB) ar 4 Chwefror 2021. Ymatebodd (PDF, 734KB) y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd i adroddiad y Pwyllgor ar 5 Mawrth 2021.

 

Cafwyd dadl ar y gyllideb ddraft yn y Cyfarfod Llawn ar 9 Chwefror 2021.

 

Cadwyd dadl ar y gyllideb derfynol yn y Cyfarfod Llawn ar 9 Mawrth 2021.

 

Sesiwn Dystiolaeth

Dyddiad, Agenda a Chofnodion

Trawsgrifiad

Fideo

Sesiwn 1: Llywodraeth Cymru

Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd

Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr, Trysorlys Cymru

Margaret Davies, Dirprwy Gyfarwyddwr, Cyllidebu Strategol

Matt Wellington,  Pennaeth Cyflenwi Cyllid

Anna Adams, Dirprwy Gyfarwyddwr, Pennaeth yr Is-adran Drethi Polisi, Strategaeth ac Ymgysylltu

8 Ionawr 2021

Darllen y trawsgrifiad

Gwylio ar Senedd.tv

Sesiwn 2: Y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol

Richard Hughes, Cadeirydd

Andy King, Aelod o'r Pwyllgor Cyfrifoldeb Cyllidebol

13 Ionawr 2021

Darllen y trawsgrifiad

Gwylio ar Senedd.tv

Sesiwn 3: Jon Rae, Cyfarwyddwr Adnoddau, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Dilwyn Williams, Prif Weithredwr, Cyngor Gwynedd

Darren Hughes, Cyfarwyddwr, Conffederasiwn GIG Cymru

13 Ionawr 2021

Darllen y trawsgrifiad

Gwylio ar Senedd.tv

Sesiwn 4: Dr Ed Poole, Uwch-ddarlithydd, Canolfan Llywodraethiant Cymru (Dadansoddi Cyllid Cymru)

Guto Ifan, Cydymaith Ymchwil, Canolfan Llywodraethiant Cymru (Dadansoddi Cyllid Cymru)

David Phillips, Cyfarwyddwr Cyswllt, y Sefydliad Astudiaethau Cyllid

13 Ionawr 2021

Darllen y trawsgrifiad

Gwylio ar Senedd.tv

Sesiwn 5: Dr Steffan Evans, Swyddog Polisi ac Ymchwil, Sefydliad Bevan

Gemma Schwendel, Uwch Ddadansoddwr, Sefydliad Joseph Rowntree

15 Ionawr 2021

Darllen y trawsgrifiad

Gwylio ar Senedd.tv

Sesiwn 6: Andrew Campbell, Cadeirydd, Cynghrair Twristiaeth Cymru

Ian Price, Cyfarwyddwr, CBI Cymru

Dr Llyr ap Gareth, Uwch Ymgynghorydd Polisi, FSB Cymru

15 Ionawr 2021

Darllen y trawsgrifiad

Gwylio ar Senedd.tv

Sesiwn 7: Llywodraeth Cymru

Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd

20 Ionawr 2021

Darllen y trawsgrifiad

Gwylio ar Senedd.tv

 

Adroddiadau pwyllgorau ar y gyllideb ddrafft

Y Pwyllgor Cyllid: Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2021-22

 

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF, 737KB)

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau:

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2021-22 (PDF 314KB)

 

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 716 KB)

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg: Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2021-22 (PDF 647KB)

 

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 665KB)

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon: Cyllideb Ddrafft Llywodraeth

Cymru 2021-22 (PDF 606KB)

 

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 445KB)

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig: Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2021-22 (PDF 528KB)

 

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 452 KB)

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau: Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2021-22

 

Ymateb Llywodraeth Cymru - Pwyllgor ESS (PDF 510KB)

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu: Gohebiaeth â’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

Gohebiaeth â’r Gweinidog Addysg

Gohebiaeth â’r Gweinidog Iechyd Meddwl, Llesiant a’r Gymraeg

 

Math o fusnes:

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 09/06/2020

Dogfennau

Ymgynghoriadau