Ymrin ag offerynnau statudol o dan Reol Sefydlog 21.2 a Rheol Sefydlog 21.3 – 25 Mawrth 2020 i 17 Ebrill 2020

Mae Rheolau Sefydlog 21.2 a 21.3 yn darparu mai'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (DCC) yw'r pwyllgor cyfrifol y mae'n ofynnol iddo drafod a chyflwyno adroddiad ar bwyntiau technegol mewn offerynnau statudol (OSau) (e.e. gwaith drafftio diffygiol), a rhai pwyntiau rhinwedd hefyd, pan fo'n dewis gwneud hynny, (e.e. budd gwleidyddol a/neu fudd y cyhoedd).

 

Ar 27 Mawrth a 3 Ebrill 2020, cytunodd y Pwyllgor Busnes, yn unol â Rheol Sefydlog 34.22(i), i ddatgymhwyso Rheolau Sefydlog 21.2 a 21.3 yn eu cyfanrwydd a rhoi proses dros dro ar waith ar gyfer ymdrin ag OSau.  Roedd y penderfyniadau hyn yn rhan o becyn ehangach o fesurau a gyflwynwyd i ymateb i Covid-19, argyfwng iechyd y cyhoedd sy’n datblygu’n gyflym.

 

Roedd y broses hon ar waith rhwng 25 Mawrth 2020 a 17 Ebrill 2020.

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 07/04/2020

Dogfennau