P-05-934 Trafnidiaeth Gyhoeddus ym Mlaenau Gwent

Wedi'i gwblhau

 

P-05-934 Trafnidiaeth Gyhoeddus ym Mlaenau Gwent

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Ebbw Fawr Business Community, ar ôl casglu cyfanswm o 1,332 lofnodion ar bapur.

 

Geiriad y ddeiseb:                  

Hoffai'r bobl isod fynegi pryder ynghylch y drafnidiaeth gyhoeddus wael sy'n cael ei darparu ym Mlaenau Gwent. Mae'r sefyllfa hon wedi arwain at drigolion yn dioddef anawsterau wrth geisio teithio i'r gwaith. Maent hefyd yn cael problemau wrth geisio teithio i ysbytai ac apwyntiadau doctor er mwyn cael sylw meddygol. Mae'r toriadau hefyd wedi gwneud y broses o deithio ar yr amseroedd gorau yn llafurus ac, mewn rhai achosion, yn amhosibl.

 

The inside of a bus

 

 

Statws

Yn ei gyfarfod ar 02/03/2021 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.

 

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth a ddaeth i law a chytunodd, oherwydd bod cefnogaeth a pholisïau lleol ar gyfer gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus ym Mlaenau Gwent yn fater i'r awdurdod lleol ac mai’r ffordd orau o’u dwyn ymlaen fyddai drwy graffu gan ei aelodau a'i bwyllgorau ei hun, i gau'r ddeiseb a diolch i'r deisebydd.

 

 

 

Wrth wneud hynny, cytunodd yr Aelodau i anfon cwestiynau pellach y deisebydd at Gyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent a gofyn i'r Cyngor ymgysylltu'n uniongyrchol â Chymuned Fusnes Ebwy Fawr ar y materion a godwyd.

 

Gellir gweld manylion llawn ynghylch trafodaeth y pwyllgor o'r ddeiseb hon a'r dogfennau cysylltiedig ar y tab Cyfarfodydd uchod.

Cafodd ei hystyried gyntaf gan y Pwyllgor Deisebau ar 04/02/2020.

 

Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad

  • Blaenau Gwent
  • Dwyrain De Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

                        

 

 

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 20/01/2020