Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru - Y Bumed Senedd

Caiff Aelodau o’r Senedd ofyn Cwestiynau Llafar i Weinidogion am unrhyw fater sy'n dod o fewn eu cyfrifoldeb.

Bydd Gweinidogion yn ateb cwestiynau unwaith bob pedair wythnos. Atebir cwestiynau llafar yn ystod cyfnod a neilltuir ar gyfer Cwestiynau yn y Cyfarfod Llawn.

Bydd y Llywydd yn cynnal balot i benderfynu pa Aelodau a gaiff gyflwyno cwestiynau. Caiff pob Aelod gynnwys ei enw yn y balot.

Yna, rhaid i'r Aelod a ddetholir gyflwyno'r cwestiwn llafar o leiaf bum niwrnod cyn y dyddiad a bennwyd ar gyfer ei ateb. Defnyddir cyfrifiadur i ddewis trefn ar hap ar gyfer gofyn y cwestiynau yn y Cyfarfod Llawn.

Math: Er gwybodaeth

Cyhoeddwyd gyntaf: 21/01/2021