Deddfu ar gyfer Brexit

Mae’r Llywydd wedi ysgrifennu at Brif Weinidog Cymru yn dilyn cyfarfod o Fforwm y Cadeiryddion a gynhaliwyd ar 28 Tachwedd 2018, ble y mynegwyd pryderon am rôl y Cynulliad yn y broses o ddeddfu ar gyfer Brexit. Mae’r Llywydd wedi gofyn i’r Prif Weinidog ystyried sut y gall Llywodraeth Cymru helpu i sicrhau bod y Cynulliad yn chwarae rhan lawn wrth ddeddfu ar gyfer Brexit.

 

Ymatebodd y Prif Weinidog ar 11 Ionawr 2019.

 

Bydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol yn cydgysylltu gweithgareddau ar draws pwyllgorau’r Cynulliad yn unol â’i gylch gwaith. Caiff y dudalen hon ei diweddaru pan fydd y pwyllgorau wedi ystyried eu hymatebion.

Math o fusnes: Arall

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 06/12/2018

Dogfennau