NDM6860 Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) - Cyflog Byw

NDM6860 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod y Cynulliad Cenedlaethol Cymru

1. Yn nodi yr adroddiad gan Ysgol Fusnes Caerdydd, 'The Living Wage Employer Experience'.

2. Yn croesawu'r camau a gymerwyd gan 174 o gyflogwyr ar draws y sector cyhoeddus, y sector preifat a'r trydydd sector yng Nghymru i dalu cyflog byw go iawn i'w cyflogeion.

3. yn galw ar Lywodraeth Cymru i:

a) nodi'r mesurau i gefnogi mwy o gyflogwyr yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a'r trydydd sector i fabwysiadu'r cyflog byw go iawn a dod yn gyflogwyr cyflog byw go iawn achrededig; a

b) ystyried cryfhau y Cod ymarfer: Cyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi mewn perthynas â'r cyflog byw go iawn.

The Living Wage Employer Experience (Saesneg yn unig)

Cod Ymarfer: Cyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi

 

Cefnogwyr
David Rees (Aberafan)

Dawn Bowden (Merthyr Tudful a Rhymni)
Hefin David (Caerffilli)
Helen Mary Jones (Canolbarth a Gorllewin Cymru)
Jayne Bryant (Gorllewin Casnewydd)
Jenny Rathbone (Canol Caerdydd)
John Griffiths (Dwyrain Casnewydd)
Julie Morgan (Gogledd Caerdydd)
Mark Isherwood (Gogledd Cymru)
Mick Antoniw (Pontypridd)
Mike Hedges (Dwyrain Abertawe)
Rhianon Passmore (Islwyn)
Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn)
Vikki Howells (Cwm Cynon)

 

Math o fusnes: Dadl

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 10/06/2021

Angen Penderfyniad: 12 Rhag 2018 Yn ôl Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd

Prif Aelod: Jane Hutt AS