Adroddiadau'r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad

Gellir darllen adroddiadau a gyhoeddwyd gan y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn ystod y Pedwerydd Cynulliad (2011-16) drwy ddefnyddio’r lincs isod.

 

Adroddiadau ar Ymchwiliadau’r Pwyllgor

Dyddiad cyhoeddi

Etifeddiaeth Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol y Pedwerydd Cynulliad (PDF, 5MB)

Mawrth 2016

Ymchwiliad i gamddefnyddio alcohol a sylweddau (PDF, 865KB)

Awst 2015

Ymchwiliad i sylweddau seicoweithredol newydd (PDF, 865KB)

Mawrth 2015

Gwaith craffu ar ôl deddfu ar Fesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010 (PDF, 708KB)

Ionawr 2015

Mynediad at dechnolegau meddygol yng Nghymru (PDF, 733KB)

Rhagfyr 2014

Ymchwiliad i'r cynnydd sydd wedi'i wneud hyd yma ar weithredu Cynllun Cyflawni ar gyfer Canser Llywodraeth Cymru (PDF, 651KB)

Hydref 2014

Gwasanaethau orthodontig yng Nghymru (PDF, 419KB)

Gorffennaf 2014

Argaeledd gwasanaethau bariatrig (PDF, 977KB)

Mai 2014

Gwaith Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (PDF, 791KB)

Mawrth 2014

Ymchwiliad dilynol i leihau’r risg o strôc (PDF, 231KB)

Ionawr 2014

Ymchwiliad i ofal heb ei drefnu: bod yn barod ar gyfer y gaeaf 2013/14 (PDF, 259 KB)

Rhagfyr 2013

Ymchwiliad i’r achosion o’r frech goch 2013 (PDF, 241MB)

Medi 2013

Geithredu’r Fframwaith Gwasanaeth Cenedlaethol ar gyfer diabetes yng Nghymru a’i gyfeiriad yn y dyfodol (PDF, 1MB)

Mehefin 2013

Ymchwiliad un-dydd i farw-enedigaethau yng Nghymru (PDF, 795KB)

Chwefror 2013

Gofal preswyl i bobl hŷn yng Nghymru (PDF, 1.6MB)

Rhagfyr 2012

Atal thrombo-emboledd gwythiennol (VTE) ymhlith cleifion mewn ysbytai yng Nghymru (PDF, 498KB)

Hydref 2012

Gwasanaethau cadeiriau olwyn yng Nghymru: ymchwiliad dilynol (PDF, 683KB)

Awst 2012

Ymchwiliad i’r cyfraniad a wneir gan fferyllfeydd cymunedol i wasanaethau iechyd yng Nghymru (PDF 978KB)

Mai 2012

Goblygiadau iechyd cyhoeddus o ddarpariaeth annigonol o doiledau cyhoeddus (PDF, 531KB)

Mawrth 2012

Lleihau'r Risg o Strôc (PDF, 442KB)

Ebrill 2012

 

Adroddiadau ar Biliau a ystyriwyd gan y Pwyllgor

Dyddiad cyhoeddi

Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): Adroddiad Pwyllgor Cyfnod 1 (PDF, 1MB)

Tachwedd 2015

Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru): Adroddiad Pwyllgor Cyfnod 1 (PDF, 1MB)

Gorffennaf 2015

Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru): Adroddiad Pwyllgor Cyfnod 1 (PDF, 1MB)

Mai 2015

Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) (PDF 1269KB)

Gorffennaf 2013

Adroddiad Bil Trawsblannu Dynol (Cymru) (PDF 1MB)

Mawrth 2013

Bil Adennill Costau Meddygol ar gyfer Clefydau Asbestos (Cymru) (PDF 907KB)

Mawrth 2013

Bil Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru) (PDF 624KB)

Hydref 2012

 

Adroddiadau ar Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol a ystyriwyd gan y Pwyllgor

Dyddiad cyhoeddi

Y Bil Arloesi Meddygol (PDF 494KB)

Ionawr 2015

Bil Cyfiawnder Troseddol a Llysoedd (PDF 310 KB)

Medi 2014

Bil Gofal (PDF 403KB)

Tachwedd 2013

 

Gohebiaeth yn dilyn gwaith craffu y Pwyllgor ar cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru

Dyddiad cyhoeddi

Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2016-17

Llythyr i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog dros Iechyd (PDF 499 KB)

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 275KB)

Ionawr 2016

Cynigion cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2015-16

Llythyr i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog dros Iechyd (PDF 298 KB)

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 386KB) (Saesneg yn unig)

Hydref 2014

Cynigion cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2014-15

Llythyr i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol (PDF 227KB)

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF, 1 MB) (Saesneg yn unig)

Hydref 2013

Cynigion cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2013-14

Llythyr i’r Pwyllgor Cyllid (PDF 205KB)

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 1MB)

Hydref 2012

Cynigion cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2012-13 2012-2013

Llythyr i’r Pwyllgor Cyllid (PDF 189KB)

Llythyr i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (PDF 196KB)

Llythyr i’r Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol (PDF 193KB)

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 554KB)

Hydref 2011

 

Math o fusnes: Arall

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 02/04/2013

Dogfennau