Amrywiaeth ym maes llywodraeth leol

Inquiry5

Cynhaliodd y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol ymchwiliad i amrywiaeth ym maes llywodraeth leol.

Cylch gorchwyl:

Cylch gorchwyl yr ymchwiliad oedd:

  • Deall pwysigrwydd amrywiaeth ymhlith cynghorwyr lleol, gan gynnwys yr effaith ar ymgysylltu â'r cyhoedd, trafod a gwneud penderfyniadau.
  • Deall y prif rwystrau i ddenu cronfa fwy amrywiol o ymgeiswyr ar gyfer etholiadau llywodraeth leol.
  • Trafod meysydd arloesedd ac arfer da a all helpu i gynyddu amrywiaeth ym maes llywodraeth leol.
  • Trafod effaith bosibl y cynigion ym Mhapur Gwyrdd Llywodraeth Cymru, Cryfhau Llywodraeth Leol i gynyddu amrywiaeth yn siambrau'r Cyngor.

 

Tystiolaeth

Cynhaliodd y Pwyllgor nifer o sesiynau tystiolaeth i lywio gwaith y Pwyllgor. Gellir gweld tabl ohonynt isod.

 

Ymgynghorodd y Pwyllgor hefyd ar y pwnc gan greu arolygon ar-lein i gynghorwyr a’r cyhoedd. Mae ymatebion i’r ymgynghoriad, yr arolygon i gynghorwyr a’r arolygon i’r cyhoedd wedi cael eu cyhoeddi.

 

Sesiwn dystiolaeth

Dyddiad, agenda a chofnodion

Trawsgrifiad

Fideo

1.   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ac Un Llais Cymru

 

Y Cynghorydd Debbie Wilcox, Arweinydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ac Arweinydd Casnewydd

 

Daniel Hurford, Pennaeth Polisi, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

 

Siân Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

 

Paul Egan, Dirprwy Brif Weithredwr, Un Llais Cymru

21 Tachwedd 2018

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd. TV

 

2.       Cymdeithas Diwygio Etholiadol Cymru

Jessica Blair, Cyfarwyddwr, Cymdeithas Diwygio Etholiadol Cymru

21 Tachwedd 2018

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd. TV

3.    Cynrychiolwyr sefydliadau Cydraddoldeb

Cerys Furlong, Prif Weithredwr, Chwarae Teg

 

Catherine Fookes, Cyfarwyddwr, Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod (RhCM) Cymru

 

Uzo Iwobi OBE, Prif Swyddog Gweithredol, Cyngor Hil Cymru

 

Paul Hossack, Uwch Swyddog Cyswllt, y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

 

 

5 Rhagfyr  2018

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd. TV

 

4.   Cynrychiolwyr pleidiau gwleidyddol

 

Mike Payne, Cadeirydd, Pwyllgor Trefnu, Llafur Cymru

 

Gareth Clubb, Prif Weithredwr, Plaid Cymru

 

Y Cynghorydd Bablin Molik, cynghorydd yng Nghaerdydd a chadeirydd plaid leol Caerdydd a’r Fro ar gyfer Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

 

Roger Pratt, Cyfarwyddwr yr Adolygiad Ffiniau, Ceidwadwyr Cymreig

 

Tom Harrison, Swyddog Rhanbarthol, UKIP Cymru

 

 

5 Rhagfyr 2018

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd. TV

5.   Cynrychiolwyr cyrff ieuenctid

Kathryn Allen, Is-lywydd, Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol

 

Steve Davis, Rheolwr Gwasanaeth, Grwp Prif Swyddogion Ieuenctid

 

Julia Griffiths, Cyd-Brif Weithredwr Dros Dro, Youth Cymru

 

Chisomo (Chizi) Phiri, Swyddog Menywod, UMC Cymru

5 Rhagfyr 2018

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd. TV

6.   Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

Julie James AC, Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

 

Lisa James, Dirprwy Gyfarwyddwr Democratiaeth Llywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru

 

Angharad Thomas-Richards, Cynghorwr y Rhaglen Diwygio Etholiadol, Llywodraeth Cymru

9 Ionawr 2019

Darllenwch y trawsgrifiad

 

Gwyliwch ar Senedd. TV

 

Adroddiad

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad ar amrywiaeth ym maes llywodraeth leol ar 4 Ebrill 2019. Darllenwch yr adroddiad llawn (PDF, 799KB).

 

Wrth gyhoeddi'r adroddiad, dywedodd John Griffiths AC, Cadeirydd y Pwyllgor:

 

“Mae llywodraeth leol yng Nghymru yn darparu ystod o wasanaethau pwysig i’n cymunedau, gan gynnwys addysg a gwasanaethau cymdeithasol. Mae’n gyfrifol am ddeall anghenion trigolion lleol a darparu ar eu cyfer. Po fwyaf cynrychioliadol y mae ein cynghorwyr o’r bobl maent yn eu gwasanaethu, gorau i gyd o ran eu gallu i gyflawni eu dyletswyddau a’u cyfrifoldebau.”

 

Gosododd Llywodraeth Cymru ei hymateb (PDF, 562KB) i’r adroddiad ar 19 Mehefin 2019. Cafwyd dadl ar yr adroddiad ac ymateb y Llywodraeth yn y Cyfarfod Llawn ar 26 Mehefin 2019.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 10/05/2018

Dogfennau

Ymgynghoriadau