NDM6681 - Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod

NDM6681 Hefin David (Caerffili)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

1. Yn nodi'r cynnig ar gyfer Bil ar reoleiddio cwmnïau rheoli ystadau.

 

2. Diben y Bil hwn fyddai:

 

a) rhoi hawliau sy'n cyfateb i hawliau lesddeiliaid i rydd-ddeiliaid sy'n talu'r ffioedd ar gyfer gwaith cynnal a chadw mewn mannau cymunedol a chyfleusterau ar ystâd breifat neu ddefnydd cymysg a fydd yn eu galluogi i herio rhesymoldeb taliadau gwasanaeth;

 

b) sicrhau, pan mae rhydd-ddeiliad yn talu tâl rhent, nad yw'r perchennog sy'n codi rhent yn gallu cymryd meddiant neu roi prydles ar yr eiddo os nad yw tâl rhent yn cael ei dalu am gyfnod byr o amser; ac

 

c) rhoi hawliau i rydd-ddeiliaid yng Nghymru sy'n cyfateb i hawliau rhydd-ddeliaid yn Lloegr o ganlyniad i newidiadau i reoleiddio cwmnïau rheoli ystadau a gynlluniwyd gan Lywodraeth y DU.


Cefnogwyr:
David Rees (Aberafan)
Mike Hedges (Dwyrain Abertawe)
Vikki Howells (Cwm Cynon)

Math o fusnes: Dadl

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 11/04/2018

Angen Penderfyniad: 14 Maw 2018 Yn ôl Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd

Prif Aelod: Hefin David AS