Caffael Cyhoeddus

Cyhoeddodd Archwilydd Cyffredinol Cymru adroddiad ar Gaffael Cyhoeddus yng Nghymru (PDF 2MB) ym mis Hydref 2017 ac adroddiad arall ar y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol (PDF 946KB) ym mis Tachwedd 2017.

Yn 2015-16, gwariodd cyrff cyhoeddus yng Nghymru oddeutu £6 biliwn trwy gaffael ar ystod o nwyddau, gwasanaethau a gwaith ond mae angen iddynt wella eu perfformiad er mwyn sicrhau gwerth am arian. Mewn tirlun sy'n newid, mae cyrff cyhoeddus yn wynebu heriau wrth gydbwyso blaenoriaethau caffael sydd o bosibl yn cystadlu, gan ymateb i bolisi, deddfwriaeth a thechnoleg newydd, ac wrth recriwtio a chadw personél allweddol.

Mae datganiad polisi Llywodraeth Cymru 2015 yn nodi'r egwyddorion pwysicaf ar gyfer caffael cyhoeddus, yng nghyd-destun deddfwriaeth gaffael berthnasol yr UE a'r DU. Fodd bynnag, mae’r ein hadroddiad wedi canfod y gellid cryfhau trefniadau llywodraethu cenedlaethol, gan fod effeithiolrwydd y bwrdd caffael cenedlaethol yn gyfyngedig ar hyn o bryd.

O'r £6 biliwn a wariwyd trwy gaffael yn 2015-16, roedd £880 miliwn trwy gaffael cydweithredol dan reolaeth y tri phrif gonsortia a sefydliadau prynu cyhoeddus yng Nghymru. Er bod y sefydliadau hyn yn adrodd am arbedion ariannol a manteision eraill, mae gan gyrff cyhoeddus farn gymysg ar eu heffeithiolrwydd. 

Cynhaliodd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ymchwiliad i’r mater hwn yn ystod y gwanwyn yn 2018. Yn ystod y sesiwn dystiolaeth gyda Llywodraeth Cymru, daeth yn amlwg y caiff nifer o bryderon y Pwyllgor sylw yn yr adolygiad a gaiff ei gynnal gan Lywodraeth Cymru. Ysgrifennod y Pwyllgor at Lywodraeth Cymru ym mis Mawrth 2018 i roi gwybod y byddai’n gynamserol iddo ddod i gasgliadau yn awr, ac mae wedi cytuno i ystyried y mater hwn eto, ar ôl i’r adolygiad gael ei gwblhau. Cwblhawyd yr adolygiad ym nhymor yr hydref 2018 a chynhaliodd y Pwyllgor sesiwn dystiolaeth gyda Llywodraeth Cymru ym mis Chwefror 2019 i drafod canlyniadau’r adolygiad.

Ysgrifennodd y Pwyllgor at Lywodraeth Cymru yn dilyn y sesiwn dystiolaeth gyda’i sylwadau ac yn gofyn am ddiweddariadau ysgrifenedig bob chwe mis ar y broses o drosglwyddo’r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol i uned gontractio genedlaethol lai a sefydlu uned datblygu a gweithredu polisi.

Bu’r Pwyllgor yn cynnal sesiwn dystiolaeth gyda Llywodraeth Cymru ym mis Medi 2020, ac yn dilyn hyn ysgrifennodd y Cadeirydd at Lywodraeth Cymru gyda sylwadau a barn yr Aelodau.

 

Sesiwn Dystiolaeth

Dyddiad, Agenda a Cofnodion

Trawsgrifiad

Fideo

1.

Liz Lucas – Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

 

Steve Robinson - Cyngor Caerdydd

 

Dydd Llun 5 Chwefror 2018

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 1

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 1 ar Senedd TV

2.

Mike Halstead – Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

 

Arwel Staples –Cyngor Sir Ddinbych

Dydd Llun 5 Chwefror 2018

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 2

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 2 ar Senedd TV

3.

Sophie Howe – Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

 

Dr Eurgain Powell - Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

Dydd Llun 5 Chwefror 2018

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 3

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 3 ar Senedd TV

4.

Llywodraeth Cymru

 

Andrew Slade

Sue Moffatt

Jonathan Hopkins

Dydd Llun 5 Mawrth 2018

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 4

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 4 ar Senedd TV

5.

Llywodraeth Cymru

 

Andrew Slade

Marion Stapleton

Jonathan Hopkins

Dydd Llun 18 Chwefror 2019

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 5

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 5 ar Senedd TV

6.

Llywodraeth Cymru

 

Andrew Slade

Dean Medcraft

Marcella Maxwell

Dydd Llun 14 Medi 2020

Darllen trawsgrifiad i Sesiwn Dystiolaeth 6

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 6 ar Senedd TV

 

Math o fusnes: Arall

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 17/10/2017

Dogfennau