Deddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2019

Bil Pwyllgor a gyflwynwyd gan Simon Thomas AC, Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid ar y pryd. Awdurdododd y Pwyllgor Llyr Gruffydd AC, Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid, fel yr Aelod newydd sy’n gyfrifol am y Bil, o 7 Tachwedd 2018. Cyfeiriodd y Pwyllgor Busnes y Bil i’r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau.

 

Gwybodaeth am y Bil

Roedd y Bil yn cynnwys darpariaeth sy’n gosod pwerau newydd i’r Ombwdsmon:

  • dderbyn cwynion llafar;
  • ymchwilio ar ei liwt ei hun;
  • ymchwilio i driniaeth feddygol breifat gan gynnwys gofal nyrsio ('gwasanaethau iechyd preifat') mewn llwybr iechyd cyhoeddus / preifat; ac
  • ymgymryd â rôl mewn perthynas â safonau a gweithdrefnau o ran ymdrin â chwynion.

 

Mae rhagor o fanylion am y Bil yn y Memorandwm Esboniadol cysylltiedig.

 

Cyfnod Presennol

BillStageAct

 

Daeth Deddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2019 (gwefan allanol) yn gyfraith yng Nghymru (gwefan allanol) ar 22 Mai 2019.

 

Cofnod o Daith drwy’r Senedd

Mae’r tabl a ganlyn yn nodi’r dyddiadau ar gyfer pob cyfnod o daith y Bil drwy’r Senedd.

 

Cyfnod

Dogfennau

Cyflwyno'r Bil:
2 Hydref 2017

Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru), fel y’i gyflwynwyd (PDF, 344KB)

 

Memorandwm Esboniadol (PDF, 1MB)

 

Datganiad y Llywydd: 2 Hydref 2017 (PDF, 126KB)

 

Adroddiad y Pwyllgor Busnes ar yr amserlen ar gyfer trafod y Bil: 2 Hydref 2017 (PDF, 52KB)

 

Adroddiad y Pwyllgor Busnes ar yr amserlen diwygiedig ar gyfer ystyried Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) (PDF, 49KB)

 

Cyfnod 1: Pwyllgor yn trafod yr egwyddorion cyffredinol

Bydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau yn trafod ei ddull o ran ystyriaethau Cyfnod 1 ar 5 Hydref 2017.

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus. Cyhoeddodd y Pwyllgor alwad am dystiolaeth, a gaeodd ar 1 Rhagfyr 2017.

 

Adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor

Gosododd y Pwyllgor ei adroddiad ar 9 Mawrth 2018. (PDF 1.32 MB)

 

Ymateb gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid i adroddiad Cyfnod 1  (20 Mawrth 2018) (PDF, 284KB)

 

Gohebiaeth

Llythyr oddi wrth yr Archwilydd Cyffredinol Cymru i Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid (16 Hydref 2017)

 

Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at yr Archwilydd Cyffredinol Cymru  (7 Tachwedd 2017)

 

Llythyr gan Adam Price AC  (28 Tachwedd 2017)

 

Gwybodaeth ychwanegol gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (18 Rhagfyr 2017) (Saesneg yn unig)

 

Gwybodaeth ychwanegol gan Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus Gogledd Iwerddon  (18 Rhagfyr 2017) (Saesneg yn unig)

 

Gwybodaeth ychwanegol gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus yr Alban  (18 Rhagfyr 2017) (Saesneg yn unig)

 

Gwybodaeth ychwanegol gan Arolygaeth Gofal Iechyd Cymru (22 Rhagfyr 2017) (Saesneg yn unig)

 

Gwybodaeth ychwanegol gan Hospice UK (Saesneg yn unig)

 

Llythyr gan Adam Price AC (18 Rhagfyr 2017) (Saesneg yn unig)

 

Adroddiad Cynghorydd Arbennigol (Saesneg yn unig) (22 Ionawr 2018)

 

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid (10 Ionawr 2018)

 

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid (17 Ionawr 2018)

 

Gwybodaeth ychwanegol gan Gyngor ar Bopeth (Saesneg yn unig)  (19 Ionawr 2018)

 

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid (30 Ionawr 2018)

 

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid (8 Chwefror 2018)

 

Llythyr gan y Cadeirydd at Adam Price AC (20 Chwefror 2018)

 

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid (8 Chwefror 2018)

 

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid (17 Ebrill 2018)

 

Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid (15 Mai 2018)

 

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid (12 Gorffennaf 2018)

 

Dyddiadau’r Pwyllgor

Bydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau yn ystyried y Bil ar y dyddiadau canlynol:

 

Dyddiad Cyfarfod a’r Agenda

Pwrpas y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

5 Hydref 2017

Ystyried y ffordd o fynd ati i wneud gwaith craffu Cyfnod 1

(preifat)

Preifat

Preifat

25 Hydref 2017

Briffio (preifat)

Preifat

Preifat

29 Tachwedd 2017

Sesiynau Tystiolaeth Lafar

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

7 Rhagfyr 2017

Sesiynau Tystiolaeth Lafar

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

13 Rhagfyr 2017

Sesiynau Tystiolaeth Lafar

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

11 Ionawr 2018

Sesiynau tystiolaeth lafar

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

25 Ionawr 2018

Sesiynau tystiolaeth lafar

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

1 Mawrth 2018

Trafodaeth breifat am gynnwys yr adroddiad

Preifat

Preifat

7 Mawrth 2018

Trafodaeth breifat am gynnwys yr adroddiad

Preifat

Preifat

 

Bydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol yn ystyried y Bil ar y dyddiadau canlynol:

Dyddiad Cyfarfod a’r Agenda

Pwrpas y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

15 Ionawr 2018

Tystiolaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

15 Ionawr 2018

Tystiolaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

 

Adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor

Gosododd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ei adroddiad ar 9 Mawrth 2018. (PDF 666KB)

 

Ymateb gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid i adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol – 20 Mawrth 2018 (PDF, 218KB)

 

Cafodd y Memorandwm Esboniadol ei ddiwygio yn dilyn casgliad gwaith craffu Cyfnod 1 y Pwyllgor.

 

Memorandwm Esboniadol Diwygiedig (Gorffennaf 2018) (PDF, 2MB)

 

Memorandwm Esboniadol Diwygiedig (fersiwn gyda diwygiadau wedi’u nodi) (Gorffennaf 2018) (PDF, 3MB)

Cyfnod 1:  Dadl yn y Cyfarfod Llawn ar yr egwyddorion cyffredinol

 

Cytunodd y Cynulliad ar egwyddorion cyffredinol y Bil ar ôl dadl Cyfnod 1 yn y Cyfarfod Llawn ar 21 Mawrth 2018.

 

Penderfyniad Ariannol

 

Cytunwyd ar Benderfyniad Ariannol ynghylch Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) yn y Cyfarfod Llawn ar 17 Gorffennaf 2018.

 

Cyfnod 2:  Pwyllgor yn ystyried y gwelliannau

 

Cytunodd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ar 9 Ionawr 2019 o dan Reol Sefydlog 26.21 mai dyma fydd y drefn ystyried ar gyfer trafodion Cyfnod 2: Adran 2; Atodlen 1; Adrannau 3 to 13; Atodlen 2, Adrannau 14 – 30; Atodlen 3; Adrannau 31 – 42; Atodlen 4; Adrannau 43 – 74; Atodlen 5; Adrannau 75 – 80; Adran 1; Teitl hir.

 

Hysbysiad ynghylch gwelliannau – 16 Ionawr 2019 fersiwn 2

Tabl Diben ac Effaith – 16 Ionawr 2019 fersiwn 3

Hysbysiad ynghylch gwelliannau – 18 Ionawr 2019 fersiwn 2

Tabl Diben ac Effaith – 18 Ionawr 2019 fersiwn 2

Hysbysiad ynghylch gwelliannau – 21 Ionawr 2019

Tabl Diben ac Effaith – 21 Ionawr 2019 fersiwn 2

Hysbysiad ynghylch gwelliannau – 24 Ionawr 2019

Rhestr o Welliannau wedi’u didoli - 31 Ionawr 2019

Grwpio Gwelliannau – 31 Ionawr 2019

 

Cynhaliwyd trafodion Cyfnod 2 yn y Pwyllgor ar 31 Ionawr 2019.

 

Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru), fel y’i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 2

(Caiff y gwelliannau i’r Bil ers y fersiwn flaenorol eu nodi ochr dde’r dudalen.)

 

Newidiadau argraffu i’r Bil fel y’i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 2

Memorandwm Esboniadol, fel y’i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 2

 

Cyfnod 3: y Cyfarfod Llawn yn ystyried y gwelliannau

 

Cytunodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar 6 Mawrth 2019 o dan Reol Sefydlog 26.21 mai dyma fydd y drefn ystyried ar gyfer trafodion Cyfnod 3: Adran 2; Atodlen 1; Adrannau 3-14; Atodlen 2; Adrannau 15-30; Atodlen 3; Adrannau 31-41; Atodlen 4; Adrannau 42-74; Atodlen 5; Adrannau 75-80; Adran 1; Teitl hir.

 

Cynhaliwyd trafodion Cyfnod 3 yn y Cyfarfod Llawn ar 13 Mawrth 2019 pan drafodir y gwelliannau i’r Bil (fel y’i diwygiwyd yn ystod Cyfnod 2).

 

Hysbysiad ynghylch gwelliannau – 1 Mawrth 2019

Tabl Diben ac Effaith – 1 Mawrth 2019

Hysbysiad ynghylch gwelliannau – 6 Mawrth 2019

Rhestr o Welliannau wedi’u didoli – 13 Mawrth 2019

Grwpio Gwelliannau – 13 Mawrth 2019

 

Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru), fel y'i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 3

Newidiadau argraffu i’r Bil fel y’i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 3

 

 

Cyfnod 4:  Pasio'r Bil yn y Cyfarfod Llawn

 

Cytunodd y Cynulliad ar y Bil ar 20 Mawrth 2019.

 

Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru), fel y’i pasiwyd

 

Ar ôl Cyfnod 4

 

Ysgrifennodd y Cyfreithiwr Cyffredinol (Saesneg yn unig), ar ran y Twrnai Cyffredinol, y Cwnsler Cyffredinol ac Ysgrifennydd Gwladol Cymru (Saesneg yn unig) at y Llywydd i'w hysbysu na fyddent yn cyfeirio Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) at y Goruchaf Lys o dan Adrannau 112 neu 114 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.

 

Cydsyniad Brenhinol

 

Rhoddwyd Cydsyniad Brenhinol ar 22 Mai 2019.

 

 

Math o fusnes: Bil

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 02/10/2017

Dogfennau

Ymgynghoriadau