Tai carbon isel: yr her

Inquiry_Stage_04-w

 

Cylch gorchwyl

Asesu'r hyn y mae Llywodraeth Cymru wedi'i gyflawni hyd yma o safbwynt tai carbon isel ac ystyried yr hyn sydd angen ei wneud i sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn llwyddo yn ei hymrwymiadau i gyflawni targedau o ran arbed ynni a lleihau allyriadau. Byddwn yn edrych ar:

 • Y cyfraniad y gall tai ei wneud wrth i Gymru bontio i economi rhad ar garbon, gan gynnwys yr effeithiau cadarnhaol posibl ar allyriadau nwyon tŷ gwydr;
 • Datblygiad y dechnoleg sydd ei hangen ar gyfer tai sy'n defnyddio ynni'n effeithlon iawn, ac i ba raddau y mae'r dechnoleg honno ar gael;
 • Y newidiadau sydd eu hangen i sicrhau bod y stoc dai bresennol yn defnyddio ynni mor effeithlon ag y bo modd;
 • A yw'n bosibl ac yn ymarferol darparu tai fforddiadwy ar raddfa fawr yng Nghymru a'r rheiny'n effeithlon iawn o ran carbon ac yn cynhyrchu mwy o ynni nag y maent yn ei ddefnyddio ac, os felly, sut y gellir cyflawni hyn;
 • Y ffactorau sy'n rhwystr rhag cyflwyno newid trawsnewidiol ym maes adeiladu tai yng Nghymru;
 • Rôl Ofgem a'r grid cenedlaethol o ran galluogi'r grid i esblygu i ddarparu ar gyfer mathau newydd o dai, a'r heriau a gyflwynir wrth i ynni gael ei gyflenwi o ffynonellau wedi'u datganoli;
 • A oes gan Gymru'r sgiliau angenrheidiol i hwyluso a galluogi newid yn y sector tai;
 • Y newidiadau y mae angen eu gwneud i Reoliadau Adeiladu yng Nghymru er mwyn symud yn gyflymach tuag at safonau ynni lle y cynhyrchir bron ddim carbon, a thu hwnt i hynny;
 • Sut y gellir cynllunio a siapio cymunedau i ddefnyddio ynni'n fwy effeithlon a chynhyrchu llai o garbon (gan gynnwys enghreifftiau o arfer da yng Nghymru a thu hwnt).

 

Mae’r Y Pwyllgor Newis Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cyhoeddi ei Adroddiad.

Tai Carbon Isel: yr Her (PDF 1MB)

 

Math o fusnes: Arall

Cyhoeddwyd gyntaf: 26/09/2017

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

 1. Hafan
 2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu