Ystyried adroddiadau gan y Comisiynydd Safonau yn unol â Rheol Sefydlog 22.2(i)

Mae’r Pwyllgor Safonau Ymddygiad yn ystyried adroddiadau gan y Comisiynydd Safonau yn unol â Rheol Sefydlog 22.2(i) a oedd yn nodi:

 

Rhaid i Bwyllgor ymchwilio i, adrodd ynghylch ac, os yn briodol, argymell camau gweithredu mewn perthynas ag unrhyw gŵyn a gyfeirir ato gan y Comisiynydd Safonau bod Aelod heb gydymffurfio:

(a) â Rheol Sefydlog 2;

(b) ag unrhyw benderfyniad gan y Cynulliad ynglŷn â buddiannau ariannol neu fuddiannau eraill yr Aelodau;

(c) â Rheol Sefydlog 5;

(d) ag unrhyw benderfyniad gan y Cynulliad ynglŷn â safonau ymddygiad yr Aelodau;

(e) ag unrhyw god neu brotocol a wnaed o dan Reol Sefydlog 1.10 ac yn unol ag adran 36(6) o’r Ddeddf;

(f) â Rheol Sefydlog 3; neu

(g) â Rheol Sefydlog 4;

 

Math o fusnes: Arall

Cyhoeddwyd gyntaf: 29/06/2017