Cyllid Awdurdodau Lleol ar gyfer Gwasanaethau Trydydd Sector

Bu Archwilydd Cyffredinol Cymru yn adolygu'r modd y mae awdurdodau lleol yn defnyddio'r trydydd sector a'i ddefnyddio'n effeithiol at hynny, a daeth i'r casgliad bod angen iddynt wneud mwy i sicrhau bod y gwaith y maent yn ei gynnal ar hyn o bryd yn dal i warantu gwerth am arian, fel y nodwyd yn ei adroddiad a gyhoeddwyd fis Ionawr 2017.

 

Yn y blynyddoedd diwethaf, bu'n rhaid i awdurdodau lleol ganfod ffyrdd newydd o gynnal gwasanaethau yn wyneb toriadau mewn arian cyhoeddus ac, o'r herwydd, bu'n rhaid iddynt gynyddu'r cyllid a roddir i ddarparwyr eraill, yn arbennig yn y trydydd sector, er mwyn iddynt gynnig gwasanaethau hanfodol.

 

Nododd yr adroddiad fod gwaith y trydydd sector gydag awdurdodau lleol yn cynyddu. Fodd bynnag, er gwaethaf y cynnydd hwn, mae anghysonderau o ran trefniadau cyllido awdurdodau lleol ar gyfer y trydydd sector yn ei gwneud yn anodd dangos gwerth am arian o'r buddsoddiad ychwanegol hwn. Mae'r adroddiad yn pwysleisio'r angen i awdurdodau ddatblygu gwell sail i gyfiawnhau eu partneriaeth â'r sector, gan fod yn eglur ynghylch y modd y mae'r partneriaethau hyn o gymorth wrth ddarparu ar gyfer eu blaenoriaethau corfforaethol. Mae'r adroddiad hefyd yn asesu pa mor effeithlon ac effeithiol yw trefniadau cyllido awdurdodau lleol ar gyfer sefydliadau yn y trydydd sector. Mae systemau a threfniadau gwael ar gyfer cynnig a dyrannu arian yn y trydydd sector ar hyn o bryd yn pwyso'n drwm ar sefydliadau.

 

Trafododd a nododd y Pwyllgor y canfyddiadau yn yr adroddiad a gyhoeddwyd ym mis Ionawr 2017.

 

 

Math o fusnes: Arall

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 26/01/2017

Dogfennau