Adroddiadau'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Gellir gweld adroddiadau a gyhoeddwyd gan y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad* isod.

 

Adroddiadau ar Ymchwiliadau’r Pwyllgor

Mae modd gweld adroddiadau ar ymchwiliadau’r Pwyllgor drwy ddefnyddio'r lincs isod. Gellir cael rhagor o wybodaeth am bob ymchwiliad ar ein tudalen ynghylch ymchwiliadau sydd wedi’u cwblhau.

 

Adroddiad

Cyhoeddwyd

Craffu ar y rheoliadau a wnaedo dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018: materion gweithredol (PDF 1MB)

Ymateb Llywodraeth Cymru, Medi 2018 (PDF 437KB)

Gorffennaf 2018

Craffu ar reoliadau a wneir o dan Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) (PDF, 2MB)

Chwefror 2018

Llywodraethiant yn y DU ar ôl gadael yr Undeb Ewropeaidd (PDF, 1012KB)

Llywodraethiant yn y DU ar ôl gadael yr Undeb Ewropeaidd - Y Panel Dinasyddion, Mai 2018 (PDF 4MB)

Llywodraethiant yn y DU ar ôl gadael yr Undeb Ewropeaidd: crynodeb o’r dystiolaeth, Mai 2018 (PDF 1MB)

Chwefror 2018

Bil Cymru Llywodraeth y DU (PDF, 1MB)

Hydref 2016

 

Adroddiadau ar Biliau’r Senedd

Mae modd gweld adroddiadau ar Filiau’r Senedd a drafodwyd gan y Pwyllgor gan ddefnyddio'r lincs isod. Gellir cael rhagor o wybodaeth am Filiau'r Senedd ar y dudalen ynghylch Biliau’r Senedd

Adroddiad

Cyhoeddwyd

Bil Etholiadau Cymru (Coronafeirws)

Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor, Atodiad – 3 Chwefror 2021

Chwefror 2021

Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) (PDF 1MB)

Rhagfyr 2020

Y Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru) (PDF 2MB)

Hydref 2020

Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) (PDF 1MB)

Ymateb gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol i Adroddiad y Pwyllgor – 23 Mawrth 2020

Mawrth 2020

Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru) (PDF 1MB)

Rhagfyr 2019

Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) (PDF 1MB)

Ymateb y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i Adroddiad y Pwyllgor - 14 Ionawr 2020

Tachwedd 2019

Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru) (PDF 324KB)

Tachwedd 2019

Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) (PDF 556KB)

Ymateb y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i Adroddiad y Pwyllgor - 13 Medi 2019

Awst 2019

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) - Adroddiad Cyfnod 1 (PDF 1MB)

Ymateb gan y Llywydd i adroddiad y Pwyllgor - 13 Awst 2019

Mehefin 2019

Bil Deddfwriaeth (Cymru) - Adroddiad Cyfnod 1 (PDF 1MB)

Ymateb gan y Cwnsler Cyffredinol i adroddiad y Pwyllgor – 3 Mai 2019

Mawrth 2019

Bil Awtistiaeth (Cymru) (PDF 633KB)

Ymateb gan Paul Davies AC, sef yr Aelod sy’n gyfrifol, i’r adroddiadau gan Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon; Y Pwyllgor Cyllid a’r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol – 10 Ionawr 2019

Rhagfyr 2018

Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) (PDF 539KB)

Llythyr gan y Prif Weinidog – 14 Tachwedd 2018

Hydref 2018

Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) (PDF 769KB)

Ymateb y Gweinidog Plant, Pobl Hyn a Gofal Cymdeithasol – 17 Medi 2018

Mehefin 2018

Bil Cyfraith sy'n Deillio o'r Undeb Ewropeaidd (Cymru) [PDF, 319KB]

Ymateb Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid i adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - 16 Mawrth 2018 [PDF 270 KB]

Mawrth 2018

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) [PDF, 666KB]

Mawrth 2018

Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) [PDF, 684KB]

Mawrth 2018

Fil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) (PDF, 819KB)

Ymateb Y Gweinidog Tai ac Adfywioi adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, 21 Chwefror 2018 (PDF 374KB)

Chwefror 2018

Bil Diddymu’r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) [PDF, 972KB]

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, 12 Medi 2017 [PDF, 243KB]

Gorffennaf 2017

Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) [PDF, 1MB]

Ymateb Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes i adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, 17 Gorffennaf 2017 [PDF, 420KB]

Mai 2017

Bil yr Undebau Llafur (Cymru) [PDF, 860KB]

Ebrill 2017

Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) [PDF, 3MB]

Ymateb Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol i adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, 20 Mawrth 2017[Opens in a new browser window] [PDF, 711KB]

Mawrth 2017

Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) [PDF, 714KB]

Ymateb Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol i adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, 10 Mawrth 2017 [PDF, 154KB]

Chwefror 2017

Bil Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru) (PDF, 919KB)

Ymateb Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol i adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, 10 Ionawr 2017 [PDF, 206KB]

Rhagfyr 2016

 

Adroddiadau ar Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol

Mae modd gweld adroddiadau ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol a gyfeiriwyd at y Pwyllgor gan ddefnyddio'r lincs isod. Gellir cael rhagor o wybodaeth am sut y mae’r Senedd yn craffu ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol ar y dudalen ynghylch Cydsyniad Deddfwriaethol.

Adroddiad

Cyhoeddwyd

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar Fil y Lluoedd Arfog

Mawrth 2021

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Lles Anifeiliaid (Dedfrydu)

Mawrth 2021

Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Cam-drin Domestig

Chwefror 2021

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 2) Llywodraeth Cymru ar Fil yr Amgylchedd

Chwefror 2021

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol

(Memorandwm Rhif 2) Llywodraeth Cymru ar y Bil

Meddyginiaethau a Dyfeisiau Meddygol

Rhagfyr 2020

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Gwasanaethau Ariannol

Rhagfyr 2020

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 2) Llywodraeth Cymru ar y

Bil Masnach (PDF 166KB)

Rhagfyr 2020

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar Fil Marchnad Fewnol y Deyrnas Unedig (PDF 855KB)

Tachwedd 2020

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Ardrethu Annomestig (Rhestrau) (Rhif 2) (PDF 152KB)

Tachwedd 2020

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Meddyginiaethau a Dyfeisiau Meddygol (PDF 126KB)

Hydref 2020

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol Llywodraeth Cymru (Memorandwm Rhif 2) ar y Bil Pysgodfeydd (PDF 261KB)

Medi 2020

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Masnach (PDF 3MB)

Gorffennaf 2020

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Ategol (Memorandwm Rhif 2) Llywodraeth Cymru ar y Bil Amaethyddiaeth (PDF 155KB)

Gorffennaf 2020

Memorandwm CydsyniadDeddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar Fil yr Amgylchedd

Gorffennaf 2020

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Cyllid (PDF 100KB)

Mehefin 2020

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Diogelwch Tân (PDF 107KB)

Mehefin 2020

Memorandwm CydsyniadDeddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Ardrethu Annomestig (Toiledau Cyhoeddus) (PDF 117KB)

Mehefin 2020

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Pysgodfeydd (PDF 2MB)

Mai 2020

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Amaethyddiaeth (PDF 2MB)

Mai 2020

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr (Parhad Deddfwriaethol) (PDF 126KB)

Ionawr 2020

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar Fil yr Undeb Ewropeaidd (Cytundeb Ymadael) (PDF 162KB)

Ionawr 2020

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar Fil Gemau’r Gymanwlad Birmingham (PDF 88KB)

Hydref 2019

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar Fil y Cyfrifiad (Manylion Ffurflenni a Dileu Cosbau) (PDF 94KB)

Mehefin 2019

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol atodol (Memorandwm Rhif 2) Llywodraeth Cymru ar y Bil Amaethyddiaeth (PDF 178KB)

Mehefin 2019

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Awdurdodau Afonydd a Draenio Tir (PDF 135KB)

Ebrill 2019

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol Llywodraeth Cymru (Memorandwm Rhif 2) ar y Bil Masnach (PDF 158KB)

Mawrth 2019

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Lles Anifeiliaid (Anifeiliaid Gwasanaethu) (PDF 104KB)

Mawrth 2019

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Pysgodfeydd (PDF 709KB)

Chwefror 2019

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Gofal Iechyd

(Trefniadau Rhyngwladol) (PDF 621KB)

Ionawr 2019

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Amaethyddiaeth (PDF 851KB)

Ionawr 2019

Craffu ar reoliadau a wneir o dan y Bil Masnach (PDF, 619KB)

Hydref 2018

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 2) Llywodraeth Cymru ar Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)

Mai 2018

Adroddiad ar Femorandwm Cydsyniad

Deddfwriaethol ar y Bil Masnach (PDF, 356KB)

Mawrth 2018

Adroddiad ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol y Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) (PDF, 206KB)

Rhagfyr 2017

Adroddiad ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Cymru (PDF, 128KB)

Rhagfyr 2016

 

Adroddiad ar Femoranda Cydsyniad Offeryn Statudol

Rhestrir adroddiadau ar Femoranda Cydsyniad Offeryn Statudol a ystyriwyd gan y Pwyllgor isod. Gellir cael mwy o wybodaeth am Femoranda Cydsyniad Offeryn Statudol ar hafan Memoranda Cydsyniad Offeryn Statudol y Pwyllgor.

Adroddiad

Cyhoeddwyd

Rheoliadau Ymadael â’r Undeb Ewropeaidd (Addasiadau Canlyniadol) (Ymadael â’r UE) 2020 (PDF 117KB)

Tachwedd 2020

Rheoliadau Caffael Cyhoeddus (Diwygio etc) (Ymadael â’r UE) 2020 (PDF 119KB)

Tachwedd 2020

Rheoliadau Gwastraff (Economi Gylchol) (Diwygio) 2020 (PDF 123KB)

Medi 2020

Rheoliadau Deddf Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr (Parhad Deddfwriaethol) 2020 (Diwygiadau Canlyniadol) 2020 (PDF 106KB)

Mehefin 2020

Rheoliadau Deddf Peilotiaeth 1987 (Diwygio) 2019 (PDF 89KB)

Ionawr 2020

Rheoliadau Plaladdwyr (Diwygio) 2019 (PDF 110KB)

Hydref 2019

Rheoliadau Rheoli Mercwri (Gorfodi) 2017 (PDF 124KB)

Ionawr 2018

Rheoliadau Asesiad O’r Effaith Amgylcheddol (Diwygiadau Amrywiol Sy’n Gysyllteiedig  Harbyrau, Priffydd,  Trafnidiaeth) 2017 (PDF 116KB)

Rhagfyr 2017

 

Adroddiadau ar Fframweithiau Cyffredin

Adroddiad

Cyhoeddwyd

Gorchymyn Cynllun Masnachu Allyriadau

Nwyon Tŷ Gwydr 2020 fel rhan o Gynllun

Masnachu Allyriadau’r DU  (PDF 191KB)

Hydref 2020

 

 

Adroddiadau eraill

Adroddiad

Cyhoeddwyd

Adroddiad Gwaddol y Bumed Senedd

Mawrth 2021

Gorchymyn Arfaethedig yn y Cyfrin Gyngor: Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Diwygio) 2021

Ionawr 2021

Gorchymyn Arfaethedig yn y Cyfrin Gyngor: Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Diwygio) 2019 (PDF 133KB)

Medi 2019

Craffu ar reoliadau a wnaed o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018: Adroddiad cynnydd (PDF 266KB)

Chwefror 2019

Cytundeb cysylltiadau rhyngsefydliadol rhwng Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Cymru (PDF 223KB)

Ionawr 2019

 

* Yn dilyn penderfyniad yn y Cyfarfod Llawn ar 29 Ionawr 2020, daeth y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad.

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Math: Er gwybodaeth

Cyhoeddwyd gyntaf: 06/10/2016